نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه مازندران-بابلسر، ایران

2 دانشیار فیزیولوژی ورزش دانشکدۀ‌ تربیت بدنی، دانشگاه مازندران-بابلسر، ایران

چکیده

التهاب مزمن به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر بیماری‌های قلبی - عروقی و پرفشارخونی با بد عمل کردن اندوتلیال همراه است.هدف از این پژوهش، بررسی اثر تمرینات استقامتی و مکمل گالبانوم بر شاخص‌های مرتبط با عملکرد عروقی شامل سلکتین اندوتلیال (E-Selectin) و مهارکنندۀ آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE-I) به‌عنوان عوامل التهابی و انقباضی عروق و نیتریک‌اکساید (NO) به‌عنوان عامل اتساع عروقی در پرفشارخونی مزمن ناشی از القای نیترو ال- آرژنین متیل استر (L-NAME) در موش‌‌‌‌‌های نر نژاد ویستار بود. 48سر موش نر نژاد ویستار به‌طور تصادفی به شش گروه پایه، شم، L-NAME، تمرین استقامتی، گالبانوم و تمرین+گالبانوم تقسیم شدند. گروه‌های3 تا 6 پنج جلسه در هفته و به مدت هشت هفته، ١۰ میلی‌گرم/کیلوگرم محلول L-NAME را به‌صورت زیر صفاقی دریافت کردند. همچنین به گروه 2، با شرایط مشابه سالین تزریق شد. گروه‌های4 و 6 پروتکل تمرین دویدن استقامتی را روی نوارگردان با سرعت١٥ تا ٢۰ متر در دقیقه و به مدت ٢٥ تا ۶٤ دقیقه ٥ جلسه در هفته به مدت ۸ هفته اجرا کردند. گروه‌های 5 و 6، 90میلی‌گرم/کیلوگرم محلول گالبانوم را 5 جلسه در هفته به‌صورت گاواژ به مدت ۸ هفته دریافت کردند. تزریق L-NAME به پرفشارخونی منجر شد که از طریق کاهش معنادار ACE-I )00/0>P) مشخص شد. به‌علاوه، پرفشارخونی با افزایشE-Selectin و کاهشNO همراه بود. اجرای پروتکل‌های تمرین موجب کاهش معنادار E-Selectin )00/0>P) و افزایش معنادار NO (04/0>P) در گروه4 و مصرف گیاه گالبانوم نیز موجب کاهش معنادار E-Selectin )00/0>P) در گروه5 و ترکیب تمرین و گالبانوم سبب کاهش معنادارE-Selectin )00/0>P) و افزایش معنادارNO (03/0>P) در گروه6 نسبت به گروه L-NAME در سطح معناداری 05/0P≤ شد. پرفشارخونی مزمن با بد‌عمل کردن اندوتلیال همراه است و به‌کارگیری راهبرد‌های غیردارویی مانند تمرین استقامتی و مکمل آنتی‌اکسیدانی گالبانوم احتمالا با بهبود عملکرد اندوتلیال عروقی موجب کنترل پرفشارخونی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect Regular Endurance Exercises and Galbanum Supplement on Vascular Function during Chronic Hypertension in Male Wistar Rats

نویسندگان [English]

  • Zohreh Jalali 1
  • Valiollah Dabidi Roshan 2

1 Master in Exercise Physiology, Faculty of Physical Education ,University of Mazandaran-Babolsar Iran

2 Associate Professor of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education ,University of Mazandaran-Babolsar, Iran

چکیده [English]

Chronic inflammation is an integral part of cardiovascular disease and high blood pressure was found to be associated with endothelial dysfunction. The aim of this study was to evaluate the effect of endurance training and Galbanum supplement on parameters related to vascular function includes endothelial selectin(E-SELECTIN) and angiotensin converting enzyme inhibitor(ACE-I) as inflammatory factors and vasoconstriction and nitric oxide(NO) as a factor vasodilation during chronic hypertension induced by Nitro-L-arginine methyl ester(L-NAME) in male Wistar rats.
48 male Wistar rats were randomly divided into six groups; 1) basic, 2)sham, 3)L-NAME, 4)endurance training, 5)Galbanum and 6)training+Galbanum. Groups of 3 until 6, five times a week for eight weeks, 10 mg / kg L-NAME solutions were given. Also, rats in the sham group received saline in the same conditions. Groups of 4 and 6 were performed endurance running protocol on a treadmill speed of 15 to 20 meters per minute for 25 to 64 minutes 5 times a week for 8 weeks. Groups of 5 and 6 received 90 mg / kg dissolved Galbanum using gavage 5 times a week for 8 weeks. Infusion of L-NAME was led to hypertension, as was detected by significance decrease in ACE-I (p<0.00). Furthermore, hypertension was associated with increased NO and decreased E-SELECTIN. The training protocol significance reduces E-SELECTIN (p<0.00) and significance increased NO (p<0.04) in the 4 group and administration of Galbanum causes a decrease in E-SELECTIN (p<0.00) in the 5 group and combine training and galbanum causes a significance decrease in E-SELECTIN (p<0.00) and a significance increase in NO (p<0.03) in group of 6, as compared to L-NAME group in p<0.05 significance level. Chronic hypertension is associated with endothelial dysfunction and use of non-pharmacological strategies such as endurance training and Galbanum antioxidant supplementation probably through vascular endothelial function can cause controlled high blood pressure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nitric oxide
  • Vascular Function
  • Antioxidant
  • Exercise endurance
  • Hypertension