نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران

2 - دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران

3 دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ضرباهنگ‌هایمختلف موسیقی (موسیقی با ضرباهنگ کند و موسیقی با ضرباهنگ کند) بر برخی پاسخ‌های قلبی - تنفسی مردان جوان سالم در نخستین دقایق دورۀ بازگشت به حالت اولیه پس از یک جلسه فعالیت ورزشی وامانده‌ساز بود. روش‌ها: در این تحقیق نیمه‌تجربی 17 مرد جوان سالم، با میانگین و انحراف استاندارد سن 97/0±76/19 سال، قد 72/6±176 سانتی‌متر، وزن 95/5±5/68 کیلوگرم، به‌صورت داوطلبانه شرکت کردند. آزمودنی‌ها در 3 جلسۀ متوالی با فاصلۀ زمانی بین هر مرحله 72 ساعت با استفاده از آزمون بروس تا حد واماندگی به فعالیت پرداختند. شرکت‌کنندگان به روش تعادل مقابل بلافاصله پس از واماندگی در 3 جلسه، بدون موسیقی و با گوش دادن به موسیقی با ضرباهنگ کند و موسیقی با ضرباهنگ تند، ریکاوری شدند. متغیرها (ضربان قلب، برون‌ده قلبی، حجم ضربه‌ای، تهویۀ دقیقه‌ای، حجم جاری، تعداد تنفس در دقیقه، اکسیژن مصرفی و فشار خون)  در ثانیه‌های 30، 60، 90 و120 دورۀ بازگشت به حالت اولیه اندازه‌گیری شدند.یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد، گوش دادن به موسیقی در نخستین دقایق دورۀ بازگشت به حالت اولیه، موجب کاهش معنا‌دار برون‌ده قلبی، حجم ضربه‌ای، فشار خون، تهویۀ دقیقه‌ای، حجم جاری و اکسیژن مصرفی (05/0>P)، و افزایش معنا‌دار تعداد تنفس در دقیقه و ضربان قلب می‌شود (05/0>P). نتیجه‌گیری: تحقیق حاضر نشان داد، گوش دادن به موسیقی در دورۀ بازگشت به حالت اولیه بلافاصله پس از پایان  فعالیت ورزشی شدید، موجب کاهش کارایی دستگاه قلبی- تنفسی از طریق کاهش حجم ضربه‌ای و حجم جاری و افزایش تعداد تنفس و ضربان قلب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Music Rhythms in Physiological Responses of Health Young Males after an Exhaustive Exercise Session during Recovery Period

نویسندگان [English]

  • Ali Akbarnejad 1
  • Hamed Barzegar 2
  • Rahman Soori 3
  • Elham Vosadi 2
  • Parisa Poornemati 1

چکیده [English]

Introduction: purpose of this study was the effect of different music rhythms (Fast rhythm and slow rhythm) in physiological responses of health young male after an exhaustive exercise session during primary minutes of recovery period. Methods: Seventeen healthy male (Ages: 19.76 ± 0.97 yr, Height: 176 ± 6.72 cm, Weight: 68.5 ±7 5.95 kg), voluntarily performed Bruce protocol until exhaustion with 72 hours between three stage of test. Then after exhaustion while listening to slow music and fast music in three stages, with counter balanced format in the seconds, 30, 60, 90 and 120 during recovery period variables (Heart rate, Cardiac output, Stroke volume, Ventilation, Tidal volume, Respiratory rate, Oxygen consumption and Blood pressure) were measured. Result: Result of this study show that listening to music during recovery period significant decrease of cardiac output, stroke volume, ventilation, tidal volume, oxygen consumption and systolic and diastolic blood pressure and significant increase of heart rate and respiratory rate (P<0.05). Conclusions: The present study showed that listening to music after vigorous exercise, decrease cardio- respiratory efficiency by decrease of stroke volume and tidal volume and increase of heart rate and respiratory rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cardio- respiratory responses
  • Different music rhythms
  • Exhaustion
  • recovery