نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 استادیار گروه فیزیولوژی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران

3 کارشناس تربیت بدنی دانشگاه تهران

4 پزشک متخصص قلب و عروق بیمارستان شانزده آذر

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شش هفته تمرینات مقاومتی بر شاخص‌های ریخت‌شناسی سلامت قلب زنان تمرین‌نکرده است. به همین منظور 20 زن کم‌تحرک با میانگین سنی 8/1±6/22 سال، قد 5/6±3/162سانتی‌متر، وزن 1/5±58 کیلوگرم، درصد چربی2/5±3/18درصد و سطح رویۀ بدن 15/0±62/1 متر مربع برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. سپس آزمودنی‌ها به‌صورت تصادفی به دو گروه تجربی (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. قبل از شروع پروتکل تمرینی، ابتدا از بازیکنان آزمون‌های آنتروپومتریک، ترکیب بدن و اکوکاردیوگرام به‌عمل آمد. پس از آن گروه‌های تمرینی وارد دورۀ شش هفته‌ای تمرین مقاومتی شدند. پروتکل تمرینی شامل شش حرکت کار با وزنه به‌صورت 3 دورۀ 10 تکراری با 70-60 درصد یک تکرار بیشینه بود. نتایج نشان داد که پس از انجام پروتکل تمرینی ضخامت دیوارۀ بین دو بطن 10 درصد افزایش و اندازۀ پایان سیستولی بطن چپ 10 درصد کاهش در مقایسه با گروه کنترل داشت (05/0P≤). ولی شاخص‌های دیگر شامل ضخامت دیوارۀ خلفی، اندازۀ پایان دیاستولی، جرم بطن چپ، حجم دهلیز چپ، حجم کل قلب، حجم پایان سیستولی بطن چپ، حجم پایان دیاستولی بطن چپ و اندازۀ دهانۀ آئورت تغییرات معناداری را نشان ندادند. نتایج این پژوهش نشان داد که شش هفته تمرینات مقاومتی با وزنه با توجه به تأثیر معنادار بر برخی شاخص‌های مورد آزمون، می‌تواند موجب افزایش عملکرد و سلامت قلب زنان کم‌تحرک شود.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of 6 Weeks of Resistance Training on some Indexes of Untrained Women's Heart Morphologic

نویسندگان [English]

  • Fateme Shabkhiz 1
  • Nima Gharahdaghi 2
  • Zeinab Inanlou 3
  • Niloofar Saffarian 4

1 Assistant Professor, Department of Sport Physiology, Faculty of Physical Education, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 PhD Student, Department of Sport Physiology, Faculty of Physical Education, University of Tehran, Tehran, Iran

3 B.Sc,

4 Ph.D, ECG Department, shanzdahe Azar Hospital, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of 6 weeks of resistance training on morphological indicators of untrained women's heart health. For this purpose, 20 sedentary females (22/6±18 years old, 162/3±6/5 cm height, 58±5/1 kg weight, 18/3±5/2% percentage of fat and the surface of body: 1/62±0/15 m2) were selected randomly and assigned to two experimental (n = 10) and control (n = 10) groups. The anthropometric indexes, body composition and echocardiogram testing were measured before and after 6 weeks of resistance training exercise. The exercise protocol consisted of six movements with weights 3 of 10 repetitions with 70-60% of the 1RM. The results showed that after 6 weeks of resistance training exercise thickness of ventricular wall increased 10% and left ventricular end-systolic size decreased 10% (p?0/05) compared with the control group. But other indicators didn't change significantly. Thus, the results showed that 6 weeks of resistance training using weights, despite significant effect on some of the test, could possibly increase performance and heart healthy of untrained women who participated in our study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Echocardiogram indexes
  • resistance training
  • untrained women