نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشیارگروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

تحقیق حاضر به‌منظور تعیین اثر مصرف مکمل ال‌کارنیتین و تمرینات منتخب بر توان هوازی و لاکتات خون در مردان جوان انجام گرفت. در این تحقیق 30 دانشجوی غیر‌ورزشکار دانشگاه شهید رجایی با میانگین سنی 75/1±63/22 سال ، قد 6 ±47/176 سانتی‌متر ، وزن 10±33/72 کیلوگرم  و 6/2±17/23 : BMI کیلوگرم بر متر مربع شرکت داشتند. آزمودنی‌ها به‌صورت تصادفی به سه گروه تمرین، مکمل و مکمل و تمرین تقسیم شدند. تمرینات به‌صورت اینتروال و به‌مدت چهار هفته و هر هفته سه جلسۀ 60 دقیقه‌ای با شدت 80-65 درصد حداکثر ضربان قلب اجرا شد. قبل از شروع تمرینات و مکمل‌دهی و بعد از چهار هفته، توان هوازی با استفاده از آزمون بروس و مقدار لاکتات خون به‌وسیلۀ لاکتومتر و فشار خون استراحتی و حداکثر و ضربان قلب استراحتی و حداکثر اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آزمون‌های لوین وt  همبسته و تحلیل ‌واریانس یکطرفه بررسی شد. مکمل ال‌کارنیتین موجب بهبود توان هوازی و افزایش زمان واماندگی (01/0>P) و کاهش مقدار اسید لاکتیک استراحتی شد (01/0>P)، اما بر مقدار اسید لاکتیک فعالیتی تأثیر معنا‌داری نداشت. مکمل به‌همراه تمرینات ورزشی موجب بهبود توان هوازی (001/0>P) و کاهش مقدار اسید لاکتیک استراحتی شد (01/0>P)، اما بر مقدار اسید لاکتیک فعالیتی تأثیر معنا‌داری نداشت. همچنین بین تأثیر تمرینات ورزشی و مکمل و تمرین به‌همراه مکمل بر توان هوازی و مقدار لاکتات استراحتی و فعالیتی خون تفاوت معنا‌داری وجود نداشت. بنابر‌این برای بهبود عملکرد ورزشی و افزایش توان هوازی می‌توان از مکمل ال‌کارنیتین به‌همراه تمرینات ورزشی استفاده کرد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of L-Carnitine and Aerobic Exercise on Aerobic Power and Bblood Latate in Young Male

نویسندگان [English]

  • Majid Kashef 1
  • ALireza Ramezani 2
  • Mahmoud Mohammadi 3

1

2

3

چکیده [English]

Abstract: this research was done to determine the effect of using L-carnitine and selected exercises on aerobic capacity and blood lactate. In this study 30 unathletes students of Shahid Rajaee University took part with the age of 22/63±1/75, height: 176 cm, weight 71/33±1 and BMI: 23/17±2/6. Subjects randomly divided into 3 groups, control group who were doing the selected exercises, experimental group 1 who received L-_carnitine and experimental group 2 who received L-carnitine and were doing the selected exercises. Exercises contain 4 weeks, 3 sessions of 60 minutes interval 65-85 percent oxygen uptake. Before and after 4 weeks the aerobic capacity was measured by Bruce test and blood lactate by loctometers. Data was evaluated by using descriptive statical methods and kolmogrof smirnoof and Levin test and dependent Test and one way ANOVA. Exercise, supplement, and exercise with‌‌ supplement had meaningful effect on the aerobic capacity and rest blood lactate (p?/005) and donot meaningful effect on the maximal blood lactate. there were not such a significant difference between exercise, supplement and exercise with supplement on the aerobic capacity,rest blood lactate and maximal blood lactate. So to improve the function sports and deacrase aerobic power we can use the L-carnitine supplement with the exercise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • blood lactate
  • aerobic power
  • young males
  • l-carnitine