نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 استاد گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه مازندران

3 استادیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران

چکیده

از جمله سازگاری‌های مهمی ‌که در پی تمرینات ورزشی رخ می‌دهد، افزایش چگالی مویرگی یا آنژیوژنز است.  فاکتور رشد آندوتلیال عروقی (VEGF) نقش میتوژنیک برای سلول‌های آندوتلیال دارد و واسطۀ مهمی در فرایند آنژیوژنز به‌شمار می‌رود. هدف از تحقیق حاضر، مقایسۀ تأثیر دو نوع فعالیت بدنی بر پاسخ VEGF-A سرمی ‌در مردان غیر‌ورزشکار بود. به همین منظور 11 مرد غیر‌ورزشکار (میانگین سنی80/23 سال) به‌صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به اجرای یک جلسه فعالیت هوازی پیشرونده و تناوبی شدید پرداختند. نمونه‌های خونی قبل، بلافاصله و دو ساعت بعد از اجرا گرفته شد. از آزمون آماری آنالیز واریانس با اندازه‌های تکراری (Repeated Measures)، برای بررسی تغییرات درون‌گروهی VEGF و از آزمون آمار استنباطی t  مستقل برای مقایسۀ داده‌های برآمده از دو نوع فعالیت بدنی استفاده شد. اجرای یک جلسه فعالیت هوازی پیشرونده موجب افزایش VEGF-A سرمی ‌بلافاصله بعد از اجرا شد (44/31 درصد). همچنین دو ساعت بعد از اجرای این فعالیت، سطح VEGF-A سرمی ‌همچنان به افزایش خود ادامه داد و نسبت به سطح استراحتی 90/59 درصد افزایش یافت. بلافاصله بعد از اجرای فعالیت تناوبی شدید، سطح VEGF-A سرمی ‌کاهش یافت (74/10 درصد)، اما دو ساعت بعد از اجرا نسبت به سطح استراحتی، افزایش 20/13درصدی نشان داد. بررسی‌های مقایسه‌ای بین دو فعالیت هوازی پیشرونده و تناوبی شدید نشان داد که اختلاف معناداری بین این دو نوع فعالیت در میزان اثرگذاری بر سطوح VEGF-A سرمی ‌مردان غیر‌ورزشکار، در سه مرحلۀ قبل (257/0P=)، بلافاصله (620/0P=) و دو ساعت بعد از اجرا (704/0P=) وجود ندارد. بر اساس یافته‌های این تحقیق، اجرای یک جلسه فعالیت هوازی پیشرونده و یک جلسه فعالیت تناوبی شدید، به یک اندازه می‌توانند سطوح فاکتور آنژیوژنیکی VEGF-A سرمی ‌مردان غیر‌ورزشکار را تحت تأثیر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of two types of physical activity on response serum VEGF-A, non-athletic men

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Ravasi 1
  • Mehdi Yadegari 2
  • Siroos Choobineh 3

چکیده [English]

some important Compatibility that occur with exercise is increase of the capillary density or angiogenesis. Vascular endothelial growth factor (VEGF) have mitogen role for endothelial cells and consider an important intermediary angiogenesis process. The purpose of this study was comparing the effect of two type of physical activity on response of serum VEGF-A in non-athlete men. For this aim 11 non-athletes male (mean %23/80 years) voluntarily chosen and performed progressive aerobic activity and high intensity interval exercise. Blood samples was taken before, immediately and 2 hours post of exercise. Paired T-test was used to compare data derived from two types of activities. Progressively Aerobic activity increased serum VEGF-A was administered immediately after perform (%31/44). Together, two hours after the performance level of VEGF-A levels continued to rise and increased the rest rate of (%59/90). Immediately after performed the high intensity interval exercise, serum levels of VEGF-A decreased (%10/74), but two hours later showed increase than the level rest of exercise (%13/20). Comparative studies between the two types of progressive aerobic exercise and high intensity interval exercise showed that no significant difference between these two types of activity in stimulate of the serum level VEGF-A in the before(P =0/108), immediately(P =0/339) and 2 hours post exercise(P=0/593). Based on the findings of this research, progressive aerobic activity and a single bout high intensity interval exercise as an angiogenesis factor VEGF-A serum measurements can affect them.


کلیدواژه‌ها [English]

  • angiogenesis
  • High interval intensity exercise
  • Progressive aerobic exercise
  • vascular endothelial growth factor