نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه الزهرا

2 دانشیار فیزیولوژی ورزش دانشگاه الزهراء

3 استادیار پژوهشکده تربیت بدنی

چکیده

تمرینات تناوبی شدید (HIT) رویکرد مؤثری در بهبود آمادگی در کوتاه‌مدت است. اثر این گونه تمرینات بر سازگاری‌های عملکردی، فیزیولوژیکی در ورزشکاران نخبه هنوز نامشخص است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر چهار هفته اجرای HIT بر برخی متغیرهای عملکردی و فیزیولوژیکی انجام گرفت. بدین منظور 14 نفر از بازیکنان داوطلب تیم ملی زنان بسکتبال ایران (با میانگین سن=24/3 ± 0/23 سال، وزن=50/8 ± 6/63 کیلوگرم و شاخص تودۀ بدنی= 15/3 ± 8/21 کیلوگرم بر متر مربع) انتخاب و به گونۀ تصادفی به دو گروه تجربی (7n=) و کنترل (7n=) تقسیم شدند. پیش و پس از تمرینات ،آزمودنی‌ها،1. آزمون فزاینده همراه با تجزیه‌و‌تحلیل گازهای تنفسی برای تعیین برخی از متغیرهای فیزیولوژیکی و 2. یک وهله آزمون وینگیت را برای تعیین حداکثر توان (PPO ) و میانگین توان (MPO) اجرا کردند. هر دو گروه، برنامۀ تمرین بسکتبال مشابهی را به مدت چهار هفته دنبال کردند، در‌حالی‌که گروه تجربی در کنار برنامۀ تمرین بسکتبال، پروتکل دویدن سرعتی بی‌هوازی (RAST) را به‌عنوان یک پروتکل HIT، دو جلسه در هفته اجرا کردند. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون آنالیز کوواریانس (ANCOVA )، در سطح معناداری05/0p< و با نرم‌افزار Spss16، انجام گرفت. نتایج آزمون ANCOVA نشان داد گروه تجربی افزایش معناداری در VO2max(001/0p=)،vLT(011/0 p=)،vVO2max(001/0 p=) و حداکثر نبض اکسیژن (001/0p=) داشتند. اجرای HIT نیز موجب افزایش معنادار حداکثر توان (03/0p=) و میانگین توان (02/0p=) شد. یافته‌های حاضر نشان داد، برنامۀ تمرینات تناوبی شدید با دوره‌های استراحت کوتاه می‌تواند موجب افزایش اجرای هوازی و بی‌هوازی در کوتاه‌مدت شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Four Weeks HIT on the Levels of GH, IGFBP-3, IGF-1 and Serum Cortisol and some Performance Indicators in Iran Women National Basketball Team

نویسندگان [English]

  • Elham Hamzehzadeh Borujeni 1
  • Parvaneh Nazarali 2
  • Saeid Naghibi 3

1 Msc Student, Department of Sport Physiology, Alzahra University, Tehran, Iran

2 Association Professor, Department of Sport Physiology, Alzahra University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Sport Science Research Institute of Iran, Department of Sport Physiology, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Objective: High-intensity interval training (HIT) is an efficient means of improving performance in a short period of time. The effects of HIT program on performance, physiological and resting levels of growth hormone (GH), IGF-1,IGFBP-3 and Cortisol in elite athletes are not well known.
Methods: So, the present study was conducted to show the effect of four weeks HIT on some functional and hormonal variables. For this purpose, fourteen Iranian volunteer players in nationalB basketball team (Mean±SD, age=23.0±3.24, weigth=63.6±8.50, BMI=21.8±3.15) were selected and were randomly divided into two groups of experimental (EXP: n=7) and control (CON: n=7).Before and after training, the subjects performed (a) a graded exercise test, and (b) a Wingate test for determining Peak Power Output (PPO) and Mean Power Output (MPO). Both groups followed the same basketball training program for four weeks. Additionally, the EXP group performed a Running-based Anaerobic Sprint Test (RAST) (six 35-m runs at maximum pace with a 10-second recovery between each run) as a HIT protocol for four weeks, two sessions per week .Statistical analysis was done by analysis of covariance (ANCOVA), using SPSS 16, and P<0.05 was considered significant .
Results: According to the results of ANCOVA test, EXP group showed significant improvement in VO2 max (P=0.001), vLT (P=0.011) and vVO2 max (P=0.001). The training program led to significant increases in PPO (P=0.03) and MPO (P=0.02).
Conclusion: The current findings suggest that HIT program with short recovery can increase both aerobic and anaerobic performances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aerobic power
  • anaerobic power
  • high-intensity
  • interval training