نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استاد‌یار دانشگاه تهران

4 دانشجوی کارشناسی‌ارشد دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شش هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر عوامل فیبرینولیتیک (t-PA، PAI-1 و کمپلکس t-PA/PAI-1) مردان جوان غیرفعال بود. به این منظور، 18 مرد جوان غیرفعال به‌صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و به‌طور تصادفی به دو گروه تجربی (9n=، سن:41/1±33/24 سال، قد:91/4±22/176 سانتی‌متر، وزن:59/6±27/72 کیلوگرم) و کنترل (9n=، سن:01/2±27/23 سال، قد:88/6±22/180 سانتی‌متر، وزن: 23/7±27/76 کیلوگرم) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت شش هفته و سه جلسه در هفته پروتکل تمرینیHIIT  را اجرا کردند که هر جلسه شامل چهار تا شش تکرار دویدن با حداکثر سرعت در یک ناحیۀ 20 متری با 30 ثانیه بازیافت بود. نمونه‌های خونی یک روز قبل و 48 ساعت بعد از اجرای پروتکل تمرینی، به‌صورت ناشتا برای تجزیه‌و‌تحلیل‌های آزمایشگاهی جمع‌آوری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری t مستقل تجزیه‌و‌تحلیل شد و نتایج نشان داد، به‌دنبال شش هفته اجرای HIIT، مقادیر استراحتی PAI-1 در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل به‌طور معنادار 13/35 درصد کاهش (012/0=P) و مقادیر t-PA 69/50 درصد و کمپلکس t-PA/PAI-1 140درصد افزایش یافتند که این تغییرات نسبت به گروه کنترل معنادار نبود (257/0=P و 127/0=P). همچنین، نتایج پژوهش حاضر، افزایش معنادار 8 درصدی VO2max، حجم پلاسما و کاهش معنادار 68/15 درصدی چربی بدن را در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل نشان داد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، به‌نظر می‌رسد اجرای شش هفته HIIT علاوه‌بر کاهش مؤثر چربی بدن و افزایش آمادگی هوازی، به بهبود نسبی فرایند فیبرینولیز و هموستاز در مردان جوان غیرفعال منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Six-weeks High Intensity Interval Training (HIIT) on Fibrinolytic Factors (t-PA, PAI-1& t-PA/PAI-1) in Sedentary Young men

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hemati Nafar 1
  • Mohammad Reza Kordi 2
  • Sirus Chubineh 3
  • Servat Chubineh 4

1 Tehran University

2 Tehran University

3 Tehran University

4 Tehran University

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effect of six-week high intensity interval training (HIIT) on fibrinolytic factors (t-PA, PAI-1 & t-PA/PAI-1) in sedentary young men. Eighteen inactive young men voluntarily took part in this study and were randomly divided into two groups including the experiment group (n: 9, age: 24.33 ± 1.41, height: 176.22 ± 4.91 and weight: 72.27 ± 6.59) and control group (n: 9, age: 23.27 ± 2.01, height: 180.22 ± 6.88 and weight: 76.27 ± 7.33). The experiment group performed three weekly HIIT sessions over 6 weeks. Each session consisted of either four to six repeats of maximal sprint running within a 20m area with 20–30s recovery. The control group was instructed to continue their normal behavior. Fasting blood samples were collected 24 hours before and 48 hours after the exercise protocol. The obtained data were analyzed using independent t-test. The results showed that the resting levels of PAI-1 were significantly reduced in the experiment group compared to the control group (P=0.012). However, there was no significant difference between the t-PA and complex t-PA/PAI-1 levels after exercise intervention compared to the control group (P=0.257 & P=0.127). Also, the present study showed a significant increase in VO2max and plasma volume. In contrast, it revealed a significant body fat decrease in the participants of the experimental group compared to the control group. Overall, it appears that a six-week HIIT not only effectively reduces body fat but also increases aerobic fitness, and, more importantly, leads to improvement of the fibrinolysis process in sedentary young men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • t-PA
  • PAI-1
  • high intensity interval training