نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد دانشگاه تهران

چکیده

در بیشتر تحقیقات انجام‌‌گرفته از تمرینات هوازی پیوسته استفاده شده است و درمورد تأثیر تمرین هوازی ناپیوسته بر نشانگرهای زیستی خطر بیماری قلبی ـ عروقی اطلاعات کاملی وجود ندارد. از‌این‌رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر 8 هفته برنامۀ تمرین هوازی ناپیوسته (10×3 دقیقه) بر نشانگرهای زیستی خطرزای قلبی ـ عروقی در زنان چاق غیر‌فعال بود.20 زن چاق غیر‌فعال با Kg/m230 BMI ≥ انتخاب و به‌طور تصادفی به دو گروه 10 نفری تمرین هوازی ناپیوسته و کنترل داوطلب شرکت در پژوهش تقسیم شدند. برنامۀ تمرینی به مدت 8 هفته، هفته‌ای سه جلسه، هر جلسه 3 بار، هر بار به مدت 10 دقیقه و با فاصلۀ استراحتی 5 دقیقه میان هر وهله با60 تا 65 درصد ضربان قلب بیشینه اجرا شد. از گروه تمرین هوازی ناپیوسته و کنترل قبل و بعد از اتمام برنامۀ تمرینی در شرایط ناشتا برای سنجش مقادیر متغیرهای پژوهشی با استفاده از روش آزمایشگاهی آنزیم ایموانسی (ELISA) نمونه‌‌گیری خونی به‌عمل آمد. داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون آماریt  همبسته و t مستقل در سطح معناداری (05/0P<) تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج تحلیل آماری نشان داد برنامۀ تمرین هوازی ناپیوسته به‌طور معناداری مقدار HCY، FIB،TNFα، IL-6 وCRP زنان چاق را کاهش می‌دهد (05/0P<). نتایج آزمون t مستقل نیز نشان داد، بین دو گروه تمرین هوازی ناپیوسته و کنترل در متغیرهای پژوهشی تفاوت معناداری وجود دارد (05/0P<). یافته‌ها نشان داد تمرین هوازی ناپیوسته موجب کاهش پلاسمایی مقادیر نشانگرهای زیستی خطر بیماری قلبی ـ عروقی در زنان چاق می‌شود، چنانکه این کاهش می‌تواند در پیشگیری، کنترل و کاهش بروز بیماری قلبی ـ عروقی مؤثر واقع شود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Influence of 8-Week Discontinuous Aerobic Training (3×10 min) on Cardiovascular Risk Biomarkers in Inactive Obese Women

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Ravasi 1
  • Abasali Gaieni 1
  • Javad Tolouyi Azar 2

1 Tehran University

2 Tehran University

چکیده [English]

To date, most studies have focused on continuous aerobic training and there is not comprehensive information about the influence of discontinuous aerobic training on cardiovascular risk biomarkers. Taking this into consideration, the purpose of the present study is to investigate the influence of an 8-week discontinuous aerobic training program (3×10 min) on cardiovascular risk biomarkers in inactive obese women. 20 inactive obese women with BMI≥30Kg/m2 volunteered to take part in this study. They were randomly divided into two equal groups of 10 called the discontinuous aerobic group and control group. The training was programmed for 8 weeks, 3 sessions in each week and three 10-min exercises in each session with a 5-min break between each exercise and 60 to 65 percent of maximum heart rate. The blood sampling ELISA method was used to measure the variables required  from the discontinuous and control groups before and after the training program at overnight fast. The data were analyzed using paired t-test and independent t-test in the significance level of (P<0.05). The results revealed that discontinuous training program significantly decrease the level of HCY, FIB, TNFα, IL-6, and CRP in obese women (P<0.05). Also the results of independent t-test indicated that there is a significant difference between discontinuous aerobic training and control groups regarding the considered variables (P<0.05).The current study suggested that the discontinuous aerobic training can lead to the plasma reduction on cardiovascular risk factors in obese women. This reduction can be influential in preventing, controlling, and decreasing cardiovascular biomarkers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discontinuous aerobic training
  • Homocysteine
  • fibrinogen
  • Tumor necrosis factor-alpha
  • Interleukin-6
  • C-reactive protein