نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار دانشگا تربیت مدرس

4 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تصور می‌شود که نوروتروفین‌های مشتق از عضله در سازگاری عضلات اسکلتی به ورزش نقش دارند. NT-4/5 یکی از اعضای خانوادۀ نوروتروفین‌ها‌ست‌که ناشناخته‌تر باقی مانده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر یک جلسه تمرین مقاومتی بر سطوح پروتئین NT-4/5 عضلات خم‌کنندۀ بلند شست  (FHL)و نعلی  (SOL)در دو نقطۀ زمانی 24 و 48 ساعت بعد از تمرین در رت‌های نر نژاد ویستار است. 24 موش صحرایی (g20±230) به‌طور تصادفی به دو گروه کنترل (8=n) و یک جلسه تمرین (16=n) تقسیم شدند. در جلسۀ تمرین (3 ست، 5 تکرار) حیوانات با 30 درصد وزن از نردبان بالا رفتند. 24 و 48 ساعت بعد از جلسۀ تمرینی حیوانات گروه تمرینی  قربانی شدند و عضلۀ نعلی و FHL آنها خارج شد. داده‌های آماری با استفاده از تحلیل واریانس یکطرفه و T مستقل آنالیز شد. یافته‌های تحقیق افزایش معناداری را در پروتئین NT-4/5 عضلۀ نعلی در نقطۀ زمانی 24 و 48 ساعت بعد از تمرین نشان داد، درحالی‌که یک جلسه تمرین مقاومتی تأثیر معناداری بر پروتئین NT-4/5 در عضلۀ FHL ندارد. تحقیق حاضر نشان داد که یک جلسه تمرین مقاومتی موجب تغییر سطوح پروتئین NT-4/5 می‌شود و احتمالاً مدل مناسبی برای تحریک پاسخ نروتروفین‌های مشتق از عضله به‌ویژه در عضلۀ کندانقباض است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of One Session of Resistance Exercise on the Levels of NT-4/5 Protein in Soleus and Flexor HallucisLongus Muscles of Male Wistar Rats

نویسندگان [English]

  • Reyhaneh Mohammadkhani 1
  • Reza Gharakhanlu 2
  • Reyhaneh Zarbaf 1
  • Seyed Javad Mola 3
  • Rasoul Eslami 4

1 Tarbiyat Modares

2 Tarbiyat Modares University

3 Tarbiyat Modares University

4 Alameh Tabatabiyi University

چکیده [English]

Muscle-derived neurotrophins are thought to contribute to the adaptation of skeletal muscle to exercise. The NT-4/5 protein is one of the family members of neurotrophins that remains rather unknown compared to other members. The aim of this present study was to determine the effect of one session of resistance exercise on the levels of NT-4/5 protein in Soleus and Flexor HallucisLongus muscles of male wistar rats. 24 wistar rats (230±20g) were randomly assigned into two groups including (i) control group (N=8) and (ii) exercise group (N=16). In the exercise session, animals in 3 sets and 5 times climbed up a ladder while carrying 30% of their body weight. Animals of the exercise group were sacrificed 24 and 48 hours after exercise and their Soleus and Flexor HallucisLongus muscles were removed. The levels of NT-4/5 protein were measured using the Elisa kits. One-way ANOVA and independent T-test were used to analyze the obtained data. The results showed significant increases in NT-4/5 protein levels in the Soleus muscle at 24 and 48 h after resistance exercise whereas one session training did not significantly affect the levels of NT-4/5 protein in the FHL muscle. Since one session of resistance exercise resulted in changes in the levels of NT-4/5 protein, this exercise model may be considered as an appropriate model to stimulate the response of muscle-derived neurotrophin, especially in slow muscles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance exercise
  • soleus muscle
  • Flexor HallucisLongus muscle
  • NT-4/5