اثر تمرین هوازی و مکمل اسیدهای چرب امگا 3 بر مولکول چسبان بین سلولی sICAM-1 در مردان سالمند

نویسندگان

1 دانشگاه زاهدان-دکتری فیزیولوژی ورزشی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم نحقیقات فارس-کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات فارس-کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر 8 هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل اسیدهای چرب امگا 3 بر مولکول چسبان بین سلولی sICAM-1 در مردان سالمند بود. 36 مرد سالمند غیرورزشکار 50 تا 70 ساله به صورت در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در 4 گروه 9 نفره قرار گرفتند. گروه اول: تمرین هوازی+ مکمل امگا 3؛ گروه دوم : تمرین هوازی+ دارونما؛ گروه سوم: مکمل امگا 3 ؛ گروه چهارم: دارونما. برنامة تمرین هوازی 8 هفته و هر هفته 3 جلسه به مدت 30 تا 45 دقیقه و با شدت 55 تا 70 درصد HRmax اجرا شد. مقدار مصرف مکمل اسیدهای چرب امگا 3، روزانه 2000 میلی گرم بود. خونگیری پس از 14 ساعت ناشتایی قبل از شروع تحقیق و 48 ساعت پس از آخرین جلسة تمرینی انجام گرفت. داده ها با آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، t وابسته، آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معنی داری 05/0?? تحلیل شد. پس از 8 هفته تمرین، در گروه تمرین هوازی + مکمل امگا 3 و مکمل امگا 3 در مقادیر sICAM-1 کاهش غیرمعناداری دیده شد(05/0?p). همچنین، در مقایسة بین گروه های پژوهش پس از 8 هفته تمرین تفاوت معناداری مشاهده نشد(05/0 ? p ). بنابراین، می توان گفت 8 هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل امگا 3، تاثیر معناداری بر مقادیرsICAM-1 نداشت. به نظر می رسد تغییرات معنادار در مقادیر این عامل جدید خطرزای قلبی-عروقی، به مدت و شدت تمرین و مقدار مصرفی مکمل امگا3 بستگی داشته باشد که این خود لزوم مطالعات بیشتر را طلب می کند.

عنوان مقاله [English]

The Effects of Aerobic Training and Omega-3 Fatty Acid Supplement on sICAM-1 in Old Males

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mogharnasi 1
  • Majid Azadmanesh 2
  • Hamid Mousa zadeh 3
چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the effect of 8 weeks of aerobic training and omega-3 fatty acid supplementation on plasma sICAM-1 in elderly men. In this study, 36 male non-athletes (aged between 50 and 70) were selected through available method and randomly divided into 4 groups (9 subjects per group): aerobic training+omega-3 supplement, aerobic training+placebo, omega-3 supplement and placebo. The training program included 8 weeks, 3 sessions per week, 30-45 minutes per session with 55-70% HRmax. Daily dosage of omega-3 fatty acid supplement was 2000 mg. Blood samples were collected after 14 hours of fasting before the study and 48 hours after the last training session. Data were analyzed with Kolmogorov Smirnov test, t test and one-way ANOVA at ? ?0.05. After 8 weeks of training, sICAM-1 insignificantly reduced in training+ omega-3 and omega-3 groups (p?0.05). Also, there was no significant difference among the groups after 8 weeks of training (p?0.05). It can be concluded that 8 weeks of aerobic training and omega-3 supplement had no significant effect on sICAM-1. It seems that significant changes in this new cardiovascular risk factor may depend on the duration and intensity of exercise and the amount of omega-3 supplementation that needs further research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic training
  • Atherosclerosis
  • cardiovascular disease
  • Omega-3 Fatty Acid
  • sICAM-1