نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری-کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری-دکتری فیزیولوژی ورزشی

3 دانشگاه آزاد اسلامی-واحد قائم شهر دکتری مدیریت ورزشی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، تعیین اثر هشت هفته تمرین هوازی به همراه مصرف شیر بر میزان GLUT4، گلوکز و انسولین در پسران نابالغ دارای اضافه وزن بود. به این منظور، 28 پسر نابالغ (8 تا 10سال) دچار اضافه وزن(BMI) براساس پرسشنامة
تغذیه ای، قابلیت های ورزشی، شاخص توده بدنی، صحت و سلامت بدنی از بین داوطلبان انتخاب شدند. سپس آزمودنی ها به طور تصادفی به چهار گروه تمرین، شیر، تمرین + شیر و کنترل تقسیم شدند. برنامة تمرینی به مدت 8 هفته، 3 جلسه در هفته و با شدت 60 - 45 درصد حداکثر ضربان قلب انجام گرفت. گروه های دریافت کنندة مکمل شیر 236 میلی لیتر شیر در روز مصرف کردند. خونگیری در شرایط 14 ساعت ناشتایی، قبل و بعد از 8 هفته برای ارزیابی سطوح GLUT4، گلوکز و انسولین انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس عاملی صورت پذیرفت. یافته های نشان داد بعد از 8 هفته میزان GLUT4 در گروه های تمرین(001/0p=)، تمرین + شیر(005/0p=) و شیر (002/0p=) افزایش معنادار یافت. میزان گلوکز و انسولین در گروه های تمرین (به ترتیب 058/0p= و001/0p=)، تمرین + شیر (به ترتیب 001/0p= و003/0p=) و شیر (به ترتیب 002/0p= و001/0p=) کاهش داشت که این تغییرات به جز در گلوکز گروه تمرین در دیگر گروه ها معنادار بود. بنابراین به نظر می رسد یک دوره تمرین هوازی همراه با مصرف شیر، موجب بهبود هموستاز گلوکز، کاهش سطح انسولین و افزایش GLUT4 در پسران نابالغ دچار اضافه وزن می شود.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Aerobic Training Along with Milk Supplement on GLUT4, Glucose and Insulin in Overweight Immature boys

نویسندگان [English]

  • fateme Moslehi 1
  • parvin farzanegi 2
  • Seid Jafar Mousavi 3

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of eight weeks of aerobic training along with milk supplement on GLUT4, glucose and insulin in overweight immature boys. For this purpose, 28 immature overweight boys (8 to 10 years) were selected according to the questionnaire of nutrition, exercise abilities, body mass index, health and welfare from volunteers. Then, subjects were divided into four groups randomly: training, milk, training+milk and control. The training protocol included 8 weeks of aerobic training at 45-60% MHR, 3 sessions a week. Milk supplement groups received 236 ml of milk daily. Before and after 8 weeks, blood samples (14 hours of fasting) were gathered to measure levels of GLUT4, glucose and insulin. Data were analyzed by factorial analysis of variance. The results showed that after 8 weeks the amount of GLUT4 significantly increased in training (p=0.001), training+milk (p=0.005) and milk (p=0.002) groups. But glucose and insulin decreased in training (p=0.058, p=0.001 respectively), training+milk (p=0.001, p=0.003 respectively) and milk (p=0.002, p=0.001 respectively); these changes were significant except for glucose in training group. It seems that a period of aerobic training along with milk consumption improves homeostasis glucose, decreases insulin and increases GLUT4 in overweight immature boys

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic training
  • GLUT4
  • insulin
  • Milk
  • Overweight.