تأثیر دو نوع برنامة تمرین مقاومتی و استقامتی بر سطوح BDNF و کورتیزول موش های صحرایی نر جوان

نویسندگان

1 دانشگاه تهران-دکتری فیزیولوژی ورزشی

2 دانشگاه تهران-دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی

3 ایران-دانشگاه تهران-دکتری فیزیولوژی ورزشی

4 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

با افزایش نسبت افراد میانسال در جامعه و به موازات آن اختلال‌های شناختی و زوال عقلی ناشی از فشارهای زندگی، فعالیت ورزشی، یکی از راه‌حل‌های مناسب برای جلوگیری از اختلال در سیستم عصبی مرکزی محسوب می‌شود، به همین دلیل هدف پژوهش حاضر مقایسة دو نوع فعالیت ورزشی استقامتی و مقاومتی به مدت 8 هفته بر BDNF بود. به‌این منظور 150 سر موش‌ صحرایی در تمرینات استقامتی (دویدن با سرعت m/min 25 – 10) و تمرینات مقاومتی (بالا بردن وزنه از نردبان مخصوص با شدت 104 تا 126 درصد وزن بدن حیوان) شرکت کردند. نمونه‌ها در آغاز دورة تمرینی، 24 ساعت پس از آخرین جلسة تمرین در هفتة چهارم و 24 ساعت، 3 و 5 روز پس از آخرین جلسة تمرین در هفتة هشتم جمع‌آوری شدند. به-منظور جمع‌آوری خون سرخرگی، خونگیری مستقیم از بطن چپ انجام گرفت. سپس خون گرفته‌شده در لوله‌های آزمایش حاوی آپروتینین ریخته شد و پس از 10 دقیقه قرار گرفتن در محیط آزمایشگاه به کمک سانتریفیوژ، سرم‌ها جدا شده و بلافاصله در دمای 80- درجة
سانتی‌گراد به منظور انجام آزمایش های بعدی نگهداری شد. از آزمون‌های آماری کلموگروف – اسمیرنف، آنالیز واریانس مکرر چندعاملی و آنالیز واریانس یک عاملی برای مقایسة میانگین‌ها و برای بررسی ارتباط بین BDNF و کورتیزول از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. در هفته‌های چهارم و هشتم BDNF به‌طور معناداری در گروه مقاومتی افزایش یافت (به-ترتیب 014/0 = P و 047/0 = P)، این افزایش در گروه استقامتی معنادار نبود (05/0P>).ودرفواصل سه وپنج روز بعداز آخرین جلسه تمرین BDNF درگروه مقاومتی کاهش غیرمعنادارنسبت به گروه کنترل نشان داد (05/0P>)، ولی در گروه استقامتی نسبت به گروه کنترل افزایش معنادار به‌دست آمد (به‌ترتیب 032/0 = P و 023/0 = P). در هفتة هشتم، سه و پنج روز پس از آخرین جلسة تمرین سطوح کورتیزول به‌طور معناداری در گروه تمرین استقامتی افزایش یافت (به‌ترتیب 046/0 = P و 02/0 = P و 044/0 = P). در تمامی مراحل نمونه‌گیری ارتباط معناداری بین BDNF و کورتیزول مشاهده نشد. باتوجه به نتایج پژوهش حاضر، به‌نظر می‌رسد که شدت و مدت اجرای برنامة تمرینی بر میزان سطوح BDNF تأثیر می‌گذارد و تمرین با شدت متوسط منجر به بالا رفتن سطوح BDNF می‌شود ولی تمرینات شدید بنا به دلایلی که شاید افزایش سطوح کورتیزول یکی از آنها باشد، افزایش سطوح BDNF را مهار می‌کند. از طرفی در طول دورة تمرینی، تمرینات مقاومتی نسبت به تمرینات استقامتی موجب افزایش بیشتر سطوح BDNF می‌شوند.

عنوان مقاله [English]

The Effects of Resistance and Endurance Training on BDNF and Cortisol Levels in Young Male Rats

نویسندگان [English]

  • ali asghar ravasi 1
  • parisa pournemati 2
  • Mohammad reza kordi 3
  • mehdi Hedayati 4
چکیده [English]

As the middle-aged in the society as well as stress-induced cognitive disorders and dementia are increasing, sport is identified as a suitable solution to prevent disorders in central nervous system. The aim of the present study was to compare the effects of 8 weeks of strength and endurance training on BDNF. For this purpose, 150 male wistar rats participated in endurance training (running with 10-25 m/min speed) and strength training (lifting the weight up the special ladder with 104-126% of body weight). Blood samples were collected at the beginning of the protocol, 24 hours after the last session of the 4th week and 24 hours, 3 and 5 days after the last session of the 8th week. Kolmogorov Smirnov test, multifactor analysis of variance and one-way ANOVA were used to compare the means and Pearson correlation coefficient was used to investigate the relationship between BDNF and cortisol. In the 4th and 8th weeks, BDNF increased significantly in strength training group (p=0.014 and p=0.047 respectively) but this increase was not significant in endurance training group (p>0.05). BDNF concentration significantly increased in endurance group compared with control group (p=0.032 and p=0.023 respectively). In the 8th week, three and five days after the last session, cortisol levels increased significantly in endurance group (p=0.046, p=0.02, p=0.044). There was no significant relationship between BDNF and cortisol during sample collection. It seems that intensity and duration of training influence BDNF levels. Moderate intensity training increased BDNF levels but high intensity training inhibited this increase for the reasons such as increased cortisol levels. Also, during training, strength training enhanced BDNF concentrations more than endurance training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BDNF
  • Cortisol
  • Endurance training
  • rat
  • strength training