نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی

2 دانشگاه زنجان -دکتری فیزیولوژی ورزشی

3 دانشگاه اراک-کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر مصرف مکمل اسیدهای آمینة شاخه دار در یک برنامة تمرینی سه ماهة پرش عمقی بر فعالیت آنزیم کراتین کیناز کشتی گیران بود. به این منظور 22 کشتی گیر مرد طی نمونه گیری هدفمند و تصادفی ساده از بین کشتی گیران زنجان(سن 52/3±54/21 سال، وزن 76/3 ±18/66 کیلوگرم، قد 41/2±36/168 سانتی متر و شاخص تودة بدن 97/1±34/23 کیلوگرم بر متر مربع) انتخاب و به طور تصادفی ساده به دو گروه تقسیم شدند. طی این مدت سه ماهه، هر دو گروه ساعت 7:00 صبح صبحانه و ساعت 9 صبح نیز تمرینات پرش عمقی را در شش ست پیاپی تا سرحدخستگی، با فاصلة 5 دقیقه در بین ست ها انجام دادند و مکمل و دارونمای خود را به صورت دوسوکور بعد از پرش های عمقی دریافت کردند. گروه یکkgBW /mg 45 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن از هر یک از آمینو اسید های (والین، لوسین و ایزولوسین) به صورت محلول kgBW/ml4 دریافت کردند. گروه دارونما نیز از محلولی هم کالری (kgBW/mg 45 میلی گرم گلوکز به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) و هم حجم لیمو و نمک مصرف کردند. خون گیری در دو مرحلة قبل (ناشتا) و 48 ساعت بعداز پرش عمقی به منظور
اندازه گیری فعالیت آنزیم CK انجام گرفت.از روش آماری تحلیل واریانس یکطرفه و تی زوجی به ترتیب برای بررسی مقدار تغییرات CK و عملکرد استفاده شد و سطح معنی داری (0.05=?) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که میزان فعالیت آنزیم کراتین کیناز در هر دو گروه (48 ساعت بعد از پرش عمقی) هم در بررسی های درون گروهی و هم بین گروهی تفاوت معناداری نداشتند (0.05>P). احتمالا آسیب در سطح سلول و افزایش CK پلاسما به خستگی بر می گردد. با توجه به افزایش عملکرد، پیشنهاد می شود برای اطمینان بیشتر، در تحقیقات بعدی افراد پس از سه ماه تمرینات پرش عمقی برای بررسی CK با همان بار کار سه ماه قبل فعالیت نمایند.

عنوان مقاله [English]

The Effect of BCAAs Supplement on Wrestlers' Creatine Kinase Activity in a Three-Month Depth Jump Exercise

نویسندگان [English]

  • ali osali 1
  • ahmad azad 2
  • Farhad Mardaneh 3

چکیده [English]

This study aimed at investigating the effect of BCAAs consumption on wrestlers' creatine kinase (CK) activity in a three-month depth jump exercise. For this purpose, 22 male wrestlers from Zanjan province (age 21.54±3.52 yr, weight 66.18±3.76 kg, height 168.36±2.41 cm, BMI 23.34±1.97 kg/m2) were randomly selected and divided into two groups. During the mentioned period, both groups had their breakfast at 7:00 AM, performed the depth jumps at 9:00 AM in six consecutive sets until exhaustion with 5-minute intervals and received their placebo and BCAAs by double-blind method after the jumps. Group one received 45 mg/kg of body weight of valine, leucine and isoleucine in a 4 ml/kg BW solution. Placebo group received 45 mg/kg of body weight of glucose in a 4 ml/kg BW salt and lime solution. Blood samples were gathered before (in fasting) and 48 hours after the depth jumps to measure CK activity. One-way analysis of variance and paired t test were used to investigate CK changes at (?=0.05). The results showed no significant difference in CK activity between the two groups (48 hours following the deep jump) in intergroup and intragroup investigations (p<0.05). Exhaustion may be the reason for cellular injury and plasma CK increase. It is suggested that subjects perform their activity after three months with the same workload to investigate CK.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BCAAs
  • Creatine Kinase Enzyme
  • Depth jump
  • Plyometrics
  • Supplement.