نویسندگان

1 دانشگاه مازندران-دکتری فیزیولوژی ورزشی

2 دانشگاه مازندران-کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

چکیده

پروتئین آمیلوئید بتا (A?) به‌عنوان نشانگر اصلی بیماری آلزایمر در مغز بیماران دیابتی افزایش می‌یابد. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر ترکیبی 6 هفته تمرین دویدن اختیاری روی چرخ دوار و مصرف عصارة گیاه آلیوم پارادوکسوم بر سطوح آمیلوئید بتا قشر مغز رت‌های دیابتی تحریک‌شده با آلوکسان بود. به این منظور 42 سر رت نر نژاد ویستار به وزن 1 ± 185 گرم و سن 8 هفته به‌طور تصادفی در 6 گروه (هر گروه 7 سر) کنترل سالم (C)، ورزشی (T)، کنترل – دیابتی (CD)، ورزشی – دیابتی (DT)، آلیوم – دیابت (DAT) و ورزشی – آلیوم – دیابت (DAT) قرار گرفتند. رت‌ها با تزریق آلوکسان (mg/kg 120) محلول در بافر سالین به‌صورت درون صفاقی، دیابتی شدند. رت‌های گروه‌های ورزشی و ورزشی – دیابتی به‌مدت 6 هفته در قفس‌های مجهز به چرخ دوار و به‌صورت اختیاری به فعالیت پرداختند. به‌دنبال اجرای 6 هفته فعالیت اختیاری مقدار A?1-42 قشر مغز گروه‌های ورزشی و ورزشی – دیابتی کاهش یافت. سطوح A?1-42 در گروه T نسبت به گروه C و گروه DT نسبت به گروه CD به‌طور معناداری کاهش نشان داد (001/0 P<). همچنین سطوح A?1-42 در گروه CD نسبت به گروه C به‌طور معناداری افزایش یافت (001/0 P<). اجرای 6 هفته فعالیت اختیاری و مصرف عصارة گیاه آلیوم پارادوکسوم، مقدار قشر مغز گروه را نسبت به گروه کاهش داد (001/0 P<). تمرین اختیاری و مصرف عصارة گیاه آلیوم پارادوکسوم، اثر مثبتی در کاهش سطوح A?1-42 آزمودنی‌های دیابتی نشان داد. بنابراین مصرف عصارة گیاه آلیوم پارادوکسوم در ترکیب با تمرین اختیاری به-عنوان یک شیوة درمانی غیردارویی در مقابله با عوارض دیابت توصیه می‌شود.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Allium Paradoxum Extract Combined with Voluntary Wheel Running on Brain Amyloid Beta (Aβ1-42) Levels in Diabetic Male Rats

نویسندگان [English]

  • Zia Falah mohammadi 1
  • Mojtaba Ebrahimzadeh 2

چکیده [English]

Protein amyloid beta (A?), as the pathologic hallmark of Alzheimer disease (AD), increases in the brain of diabetic patients. The aim of this study was to investigate the effect of 6 weeks of voluntary wheel running combined with allium paradoxum extract on cortex amyloid beta (A?1-42) levels in diabetic rats induced with alloxan. For this purpose, 42 male wistar rats (weight 185+1 gr, 8 weeks old) were assigned randomly to 6 groups (n=7): normal control (c), training (T), control – diabetic (CD), diabetic – training (DT), diabetic – allium (DA), diabetic – allium – training (DAT). Subjects were diabetes through alloxan injection (120 mg/kg dissolved in saline) intraperitoneally. Training and diabetic – training rats inhabited in cages performed their training voluntarily on a running wheel for six weeks. At the end of the protocol, cortex A?1-42 in T and DT groups decreased. A?1-42 levels significantly decreased in T and DT compared with C and CD respectively (P<0.001). Also, A?1-42 levels significantly increased in CD in comparison with C (P<0.001). Furthermore, voluntary training along with consumption of allium paradoxum extract decreased cortex A?1-42 in DAT (P<0.001). Voluntary training and allium extract had positive effects on decreasing A?1-42 levels; therefore, it can be recommended as therapeutic strategy for diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allium Paradoxum
  • Aβ1-42
  • diabetes
  • rats
  • Voluntary Training