نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

3 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر مصرف بی‌کربنات سدیم بر سطوح لاکتات خون و توان بی‌هوازی بازیکنان فوتسال بود. 24 بازیکن فوتسال با میانگین سنی 59/1 ± 88/15 سال، وزن 76/12 ± 04/62 کیلوگرم، قد 23/8 ± 21/173 سانتی‌متر، شاخص تودة بدنی 33/3 ± 51/20 کیلوگرم / متر مربع به‌صورت هدفمند انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی (12 نفر) و کنترل (12 نفر) قرار گرفتند. پروتکل آزمون شامل 5 دقیقه گرم کردن قبل از آزمون اول وینگیت، 30 ثانیه رکاب زدن روی چرخ کارسنج مونارک، پس از آن مصرف 3 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بی‌کربنات یا دارونما به مدت 70 تا 120 دقیقه بود. سپس اجرای آزمون دوم وینگیت برای اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق در پس‌آزمون بود. برای تعیین مقادیر لاکتات خون بعد از هر آزمون وینگیت به وسیلة لاکتومتر بلافاصله سطوح لاکتات اندازه‌گیری شد. برای تحلیل داده‌ها از روش مقایسة اختلاف‌ها و آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که مصرف بی‌کربنات سدیم موجب افزایش معنادار در توان بی‌هوازی بازیکنان فوتسال گردید (008/0 = P)، اما تغییرات در سطوح لاکتات خون (162/0 = P) و شاخص خستگی معنادار نبود
(560/0 = P). باتوجه به نتایج پژوهش می‌توان گفت که مصرف مکمل بی‌کربنات سدیم بر افزایش توان بی‌هوازی بازیکنان فوتسال تأثیر داشته، اما در کاهش میزان خستگی ناشی از تجمع لاکتات زیاد مؤثر نبوده است

عنوان مقاله [English]

The Effect of Sodium Bicarbonate Supplement on Anaerobic Power and Blood Lactate Level of Futsal Players

نویسندگان [English]

  • Vazgem Minaseyan 1
  • Majid Eslami 2
  • Mehdi Sabaghe langroudi 3

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effects of sodium bicarbonate supplementation on blood lactate level and anaerobic power of futsal players. 24 futsal players (mean age of 15.88±1.59 years, weight 62.02±12.76 kg, height 173.21±8.23 cm, BMI 20.51±3.33 kg/m2) were selected and randomly divided into two groups (experimental, N=12) and (control, N=12). The protocol consisted of a five-minute warm-up before Wingate test, 30 seconds on a Monark ergometer and then consumption of 3 mg/kg/bodyweight bicarbonate supplement or placebo for 70 to 120 minutes. Then, Wingate test was performed again to measure variables in the posttest. To determine blood lactate, a lactometer was used immediately after Wingate test. The comparison of differences and independent t test was used to analyze data. The results showed that the sodium bicarbonate supplement significantly increased anaerobic power of futsal players (p=0.008), but changes in blood lactate level (p=0.162), and fatigue index (p=0.560) were not significant. It can be stated that sodium bicarbonate supplement improved anaerobic power of futsal players, but it was not very useful for reducing fatigue resulted from lactate concentration

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anaerobic Power.
  • blood lactate
  • Futsal
  • sodium bicarbonate