تأثیر شش هفته تمرینات تناوبی مبتنی بر نقطة شکست ضربان قلب (HRDP) به روش D-Max بر تغییرات لاکتات خون، زمان رسیدن به خستگی و عملکرد بازیکنان جوان فوتبال

اصغر جلالی؛ مهدی عباسپور؛ مهدی حکیمی؛ مریم علی محمدی

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 573-585

https://doi.org/10.22059/jsb.2018.135375.1005