رابطة بین سطوح سرمی سالوسین‌های آلفا و بتا با نیمرخ لیپیدی، مقاومت انسولینی و آمادگی قلبی تنفسی و اثر یک دوره تمرینات تناوبی با شدت‌های مختلف در زنان دارای اضافه وزن/چاق

مریم نظری؛ وازگن میناسیان؛ سیلوا هوسپیان

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 91-107

https://doi.org/10.22059/jsb.2021.315548.1450

بررسی تغییرات محتوای پروتئینCas3، فیبرونکتین و Col4a1 در پی دو شیوۀ تمرین هوازی و اینتروال همراه با مصرف مکمل آستاگزانتین در بافت قلب رت‌های دیابتی نوع2

نسرین عبادی؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ فیروز قادری پاکدل

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 453-471

https://doi.org/10.22059/jsb.2020.306858.1414