مقایسۀ اثر یک جلسه تمرین شنا در دماهای مختلف آب بر اشتها، کالری دریافتی، کالری مصرفی، علاقه‌مندی به غذا و میزان لاکتات خون در دختران دانشجو

فهیمه طیبی؛ محمدرضا حامدی نیا؛ سید علیرضا حسینی کاخک

دوره 8، شماره 3، آبان 1395، صفحه 311-322

https://doi.org/10.22059/jsb.2016.59483