مقایسۀ تأثیر یک جلسه فعالیت ورزشی مقاومتی به دو شیوۀ سوپرست‌های معکوس و ترکیبی بر پاسخ کراتین کیناز، فاکتور رشد شبه‌انسولینی و هورمون رشد پلاسما در مردان تمرین‌کرده

حسین سلیمانی؛ رضا قراخانلو؛ حمید رجبی

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 161-173

10.22059/jsb.2014.50930