تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی بر میزان پروتئین‌های کلوتو، پروتئولیپید پروتئین و فاکتور نکروزتوموری آلفا در بافت مخچة موش‌های سالم

فتانه فرهمند؛ مریم نورشاهی؛ مریم سلیمانی؛ حمید رجبی؛ کوین پاور

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 67-78

https://doi.org/10.22059/jsb.2020.292695.1367

مقایسۀ تأثیر یک جلسه فعالیت ورزشی مقاومتی به دو شیوۀ سوپرست‌های معکوس و ترکیبی بر پاسخ کراتین کیناز، فاکتور رشد شبه‌انسولینی و هورمون رشد پلاسما در مردان تمرین‌کرده

حسین سلیمانی؛ رضا قراخانلو؛ حمید رجبی

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 161-173

https://doi.org/10.22059/jsb.2014.50930