تاثیر هشت هفته تمرین HIRT بر سطوح سرمی کمرین، واسپین و فاکتورهای موثر در پاتوژنز دیابت در مردان پیش دیابتی چاق و اضافه وزن

احمد العزی؛ محمدجواد پوروقار؛ محمدابراهیم بهرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1403

https://doi.org/10.22059/jsb.2024.373767.1629