نویسنده = محمد رضا اسد
تعداد مقالات: 5
3. تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و مکمل‌سازی HMB بر سطح مایوستاتین سرمی مردان غیرورزشکار

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 351-363

10.22059/jsb.2014.51995

محمدرضا اسد؛ مریم مرسلی؛ بهنوش وثاقی قراملکی


5. بررسی تأثیر سه شیوة تمرین استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر مقدار لپتین پلاسمای دانشجویان پسر

دوره 4، شماره 131، زمستان 1348، صفحه 107-123

محمدرضا اسد؛ محمد علی قره؛ محمد حسن فردوسی