نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

4 گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

10.22059/jsb.2022.337245.1505

چکیده

در این پژوهش تاثیرهشت هفته تمرین استقامتی اختیاری و اجباری و مصرف ژل رویال(RJ) بر بیان ژن NF-κB و عوامل آنتی اکسیدانی موش های صحرایی آلزایمری شده با تری متیل تین(TMT) بررسی شد. پس از القای آلزایمر با TMT، تعداد 60 سر موش صحرایی نر به صورت تصادفی به هشت گروه شامل: کنترل آلزایمری شده کشتار هفته اول و آخر، تمرین اختیاری (VT)، تمرین اجباری شنا (ST)، شم، تمرین اختیاری + مصرف ژل رویال( VT+ RJ)، تمرین اجباری + مصرف ژل رویال (ST+ RJ) و مصرف ژل رویال(RJ) تقسیم شدند. 12 سر موش دیگر در گروه های کنترل سالم کشتار هفته اول و آخر قرار گرفتند. گروه های تمرین VT و ST به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 60 دقیقه با استفاده ازاصل اضافه بار به ترتیب در چرخ دوار و استخر ویژه ی جوندگان شنا قرار گرفتند. گروه های مصرف RJ به مدت هشت هفته روزانه 100mg/kg را بصورت صفاقی دریافت نمودند. برای تجزیه و تحلیل آماری مقادیر مالئون دی آلدئید(MDA)، آنتی اکسیدانت تام(TAC)، میکروگلوبولین2بتا(B2m) و NF-κB از ANOVA یک طرفه با سطح معنی داری 05/0 استفاده شد. بیان ژن TAC در بافت هیپوکامپ گروه ST وVT نسبت به گروه سالم معنی دار بود(P=0.02)، اما بیان ژن MDA (P=0.165)، B2m (P=0.060) و NF-κB (P=0.069) معنی دار نبود. به طور کلی تمرینات استقامتی اختیاری و اجباری و مصرف ژل رویال بیان ژن آنتی اکسیدان ها را در بافت هیپوکامپ موش های آلزایمری شده با TMT بهبود می بخشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of eight weeks of voluntary and forced endurance training and royal jelly consumption on NF-κB gene expression and antioxidant agents in trimethyltin-treated Alzheimer's rats.

نویسندگان [English]

  • Awat hasanloei 1
  • Khalid Mohamadzadeh Salamat 2
  • Seyed Ali Hosseini 3
  • Samad Akbarzadeh 4

1 1- Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

2 1- Department of Physical Education and Sport Sciences, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

3 2- Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran

4 Department of Clinical Biochemistry, Faculty of medicine, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

چکیده [English]

In this study, the effect of eight weeks of voluntary and forced endurance training and use of Royal Jelly (RJ) on NF-κB gene expression and antioxidant factors in trimethyltin (TMT) -induced Alzheimer’s rats was investigated. After induction of Alzheimer's with TMT, 60 male rats were randomly divided into eight groups including: first and last week Alzheimer's rats slaughter control, voluntary training (VT), forced swimming training (ST), sham, voluntary training + RJ consumption (VT + RJ), forced swimming training + RJ Consumption (ST + RJ) and Royal Jelly Consumption (RJ). Also 12 rats were placed equally in the slaughter first and last week healthy control groups. The VT and ST training groups were placed in a spinning wheel and a rodent pool respectively, for eight weeks, three sessions per week and each session for 60 minutes using the overload principle. The RJ groups received 100 mg/kg daily peritoneally for eight weeks. One-way ANOVA with a significance level of 0.05 was used analysis the malondialdehyde (MDA), total antioxidant, beta 2 microglobulin (B2m) and NF-κB levels. The expression of total antioxidant gene in the hippocampal tissue of ST and VT groups was significant compared to the healthy group (P = 0.02), but the gene expression amount of MDA (P = 0.165) and B2m (P = 0.060) and NF-κB (P = 0.069) was not significant. In general, voluntary and forced endurance training and the use of Royal Jelly improve the expression of antioxidant genes in the hippocampal tissue of TMT-infected Alzheimer's rats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alzheimer'
  • s, Antioxidant, Endurance Training, Royal Jelly, NF-&kappa
  • B