نشریه علوم زیستی ورزشی (JSB) - مقالات آماده انتشار