تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و استقامتی تداومی بر بیان ژن mir-1 و IGF 1 در کاردیومیوسیت رت‌های نر دیابتی

مریم دلفان؛ محمد رضا کردی؛ علی اصغر رواسی؛ مجید صفا؛ انسیه نسلی اصفهانی؛ کاملیا رامبد

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 11-23

https://doi.org/10.22059/jsb.2021.118369.892

مقایسة تأثیر تمرینات اینتروال شدید (HIIT) با تمرینات تداومی با شدت متوسط (MICT) بر پارامترهای سندروم متابولیک زنان یائسۀ چاق مبتلا به سندروم متابولیک

سیروان آتشک؛ رضا رشدی بناب؛ وحیده کیان مرز بناب

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 307-328

https://doi.org/10.22059/jsb.2020.297304.1385