پاسخ آنزیم‌های کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز،آسپارتات آمینوترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز نسبت به ریکاوری با دو نوع فوم غلتان پس از یک جلسه تمرین وامانده‌ساز در مردان فوتسالیست

شهاب شمس؛ فرزانه تقیان

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 407-423

https://doi.org/10.22059/jsb.2020.302090.1396