دوره و شماره: دوره 13، شماره 13 - شماره پیاپی 1202655، زمستان 1348، صفحه 1-168 (نشریه علوم زیستی ورزشی)