نویسنده = بردبار آذری، بیتا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ سرعت هدایت عصبی اندام تحتانی غالب و غیرغالب ورزشکاران و غیرورزشکاران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 415-429

سید مصطفی سراب زاده؛ محمد شریعت زاده جنیدی؛ بیتا بردبار آذری