نویسنده = شعبانی، رامین
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تغییر در ترتیب تمرین استقامتی و قدرتی همزمان بر توان هوازی و ترکیب بدنی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 427-445

سید محمد صادق هاشمی؛ رامین شعبانی