نویسنده = خالصی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر تودة عضله و شاخص های اکسایشی – ضداکسایشی در بافت عضلة موش های صحرایی دیابتی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 301-314

علی صمدی؛ عباسعلی گائینی؛ علی اصغر رواسی؛ مریم خالصی