تاثیر یک دوره تمرینات پیلاتس همراه با ماساژ درمانی بر سطوح سرمی سایتوکاین های پیش التهابی IL-17 و IFN-βدر زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داشگاه شهید مدنی آذربایجان/دکتری فیزیولوژی ورزش

2 دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان/گروه علوم ورزشی

چکیده

سایتوکاین ها نقش مهمی در بروز بیماری MS داشته و هدف مهمی برای مداخلات درمانی به شمار می روند. هدف این مطالعه بررسی اثر تمرینات پیلاتس همراه با ماساژ درمانی بر سطوح سرمی سایتوکاین های IL-17 و IFN-β در زنان مبتلا به MS می باشد. در این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی از میان بیماران زن دارای پرونده در انجمن MS شهرستان تبریز، تعداد 36 نفر بعنوان نمونه با درجه بیماری 0 تا 5/4، میانگین مدت بیماری 2±7 سال و دامنه سنی 30 تا 40 سال انتخاب و بصورت تصادفی به چهار گروه تمرینات پیلاتس (9نفر)، ماساژ (9نفر)، پیلاتس + ماساژ (9نفر) و کنترل(9نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرینات پیلاتس و ماساژ شامل 8 هفته، هر هفته سه جلسه، هر جلسه 40 تا 60 دقیقه (20 تا 40 دقیقه پلاتیس و 20 تا 30 دقیقه ماساژ) بود. نمونه های خونی قبل و بعد از مداخله گرفته شد. تحلیل داده ها بوسیله آزمون آماری تحلیل واریانس با استفاده از نرم افزار SPSS20 انجام شد. نتایج نشان داد بدنبال هشت هفته مداخله تمرین پیلاتس و ماساژ درمانی مقدار IL-17 در گروه های پیلاتس، ماساژ و پیلاتس + ماساژ کاهش معنادار و مقدار IFN-β در گروه های ماساژ و پیلاتس + ماساژ افزایش معنادار داشتند(05/0>p). از آنجائیکه تمرینات پیلاتس همراه با ماساژ باعث کاهش سطوح سایتوکاین پیش التهابی IL-17 و افزایش IFN-β در بیماران MS شد لذا به نظر می رسد می توان از این نوع مداخله بعنوان یک درمان مکمل در جلوگیری از پیشرفت بیماری MS در کنار درمان های داروئی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of Pilates training and massage therapy on plasma serum levels of IL-17 and IFN-β as pro-Inflammatory cytokines in patients with Multiple Sclerosis (MS)

نویسندگان [English]

  • bahloul ghorbanian 1
  • akram mahmoudpoor 2
1 Azarbaijan Shahid Madani University,Sport Science Department, Faculty of Education and Psychology
2 Azarbaijan Shahid Madani University/Sport Science Department,
چکیده [English]

Cytokines play an important role in the pathogenesis of Multiple Sclerosis (MS) and are considered an important objective for therapeutic intervention. The purpose of this study was to investigate the effect of eight weeks Pilates training and massage therapy on plasma serum levels of IL_17 and IFNβ as pro-inflammatory cytokines in patients with MS. In this clinical trial study, 36 women patients (who had medical file in MS society of Tabriz, Iran) with range age from 30 to 40 years old, a degree of the disease from 0 to 4/5 and average length of disease was 7±2 yr, were selected and split in to 4 groups: massage (n=9), pilates (n=9), pilates + massage (n=9), and a control (n=9). Pilates training and massage therapy included 8 weeks, 3 sessions per week, 40-60 minutes each session (20 to 40 minutes for Pilates and 20 to 30 minutes for massage). Blood samples were taken before and after intervention. Data were analyzed by ANOVA using spss20. The results showed that after eight weeks of Pilates training and massage therapy, IL-17 levels decreased significantly in Pilates, Massage and Pilates + Massage groups, and the level of IFN-β in massage and Pilates + Massage groups increased significantly (P< 0/05). Conclusion: Since Pilates coupled with Massage reduced pro-inflammatory IL-17 cytokine and increase IFN-β in MS patients, it seems that Pilates training and massage therapy can be used as a complementary treatment along with other drug therapies for preventing the progress of MS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • multiple sclerosis (MS)
  • Pilates
  • Massage
  • IL-17
  • IFN-β