نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران

3 استادیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

اظهار شده که ممکن است گرلین در پاسخ هورمون رشد به فعالیت‌های ورزشی نقش داشته باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر شش هفته تمرینات کشتی و تمرینات دایره‌ای مبتنی بر فنون کشتی، بر گرلین پلاسما و برخی هورمون‌های تنظیم‌کنندة قند خون در کشتی‌گیران تمرین‌کردة خراسانی است. به این منظور، 30 نفر از کشتی‌گیران تمرین‌کرده با میانگین سنی 5/1± 5/18 سال و BMI 81/6 ± 8/24 به‌صورت داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. متغیرهای اندازه‌گیری عبارت بودند از: گرلین و گلوکز پلاسما، هورمون‌های رشد، کورتیزول و انسولین سرمی که گرلین پلاسما به‌روش الیزا، گلوکز به روش آنزیمی و مابقی توسط کیت‌های رادیوایمونواسی اندازه‌گیری شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری t زوجی استفاده شد. نتایج نشان داد که شش هفته تمرین کشتی و تمرینات دایره ای مبتنی بر فنون کشتی موجب کاهش معنی‌دار هورمون‌های رشد، انسولین و کورتیزول و افزایش معنی‌دار گرلین شد. در نتیجه می‌توان گفت که افزایش گرلین در پاسخ به تعادل منفی انرژی، ترشح هورمون رشد را تحریک نمی‌کند و ساز و کارهای دیگری در این زمینه مؤثرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of 6 Weeks of Wrestling and Wrestling-Based Circuit Training on Plasma Ghrelin and Some Glucoregulatory Hormones of Well-Trained Wrestlers

نویسندگان [English]

  • Amir Rashidlamir 1
  • Abbas Ghanbari Niaki 2
  • Fatemeh Rahbarizadeh 3

چکیده [English]

It has been suggested that ghrelin may play a role in the response of growing hormone (GH) to exercises. The present study was designed to examine the effects of 6 weeks of wrestling and a wrestling–based circuit exercise (WBCE) on plasma ghrelin and some glucoregulatory hormones in well-trained wrestlers. 30 well-trained male wrestlers (age 18.5±1.5 and BMI 24.8±6.81) voluntarily participated in 6 weeks of wrestling and WBCE exercise. Measured variables were plasma ghrelin and glucose, serum GH, cortisol and insulin. Results showed that 6 weeks of training resulted in a significant decrease in GH, cortisol and serum insulin and a significant increase in plasma ghrelin. We concluded that an increase in ghrelin in response to a negative energy balance could not increase GH secretion and other possible mechanisms are involved in this process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cortisol.
  • GH
  • Ghrelin
  • insulin
  • Wrestling-Based Circuit Exercise