تأثیر چهار هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل کافئیــن بر ترکیب بدن و عملکرد روانی حرکتی دانشجویان چاق بهبودیافته از کووید-19

اسماعیل شعبانی ازدینی؛ مرتضی طاهری؛ خدیجه ایراندوست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

https://doi.org/10.22059/jsb.2023.364011.1604