نویسنده = شهربانیان، شهناز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بیان ایزوفرم های PGC-1 آلفا در پاسخ به تمرینات مقاومتی اکسنتریک و کانسنتریک در افراد سالم

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 447-462

10.22059/jsb.2019.287895.1360

پژمان تقی بیک زاده بدر؛ فاطمه شب خیز؛ شهناز شهربانیان