نویسنده = شهسواری، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر پیش‌سرمایش بر متغیر‌های فیزیولوژیکی، عملکردی و ادراکی مردان در یک فعالیت شدید وامانده‌ساز در محیط گرم

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 575-590

زهرا شهسواری؛ محمدرضا دهخدا؛ حمید رجبی؛ سیدمحمد سیدی بیدگلی