تأثیر آسیب عضلانی ناشی از فعالیت برونگرا در زمان های مختلف بر مقادیر میتسوگمین53 و دیسفرلین در عضله نعلی موش‌های نر صحرای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .دانشجوی دکتری گروه علوم زیستی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم زیستی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 . استادیار گروه علوم زیستی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 4. دانشیار گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی،

چکیده

انقباض برونگرا حین فعالیت‌های ورزشی باعث آسیب عضلانی و سارکولما می‌شود. میتسوگمین53 و دیسفرلین، عمده پروتئین‌های ترمیم سارکولما هستند. بنابراین هدف از تحقیق حاضر، اثر آسیب عضلانی ناشی از فعالیت برونگرا در زمان‌های مختلف بر میتسوگمین53 و دیسفرلین در عضله اسکلتی می‌باشد. پنجاه سر موش نر صحرایی بعد از آشناسازی با محیط و نوارگردان به پنج گروه کنترل و پنج گروه فعالیت برونگرا تقسیم شدند. عضله نعلی حیوانات نیم، 24، 48، 72 و 168 ساعت (یک هفته) بعد از انجام فعالیت برونگرا (90 دقیقه دویدن تناوبی با سرعت 16 متر در دقیقه و شیب 16- درجه) در شرایط استریل شده خارج شد. برای اندازه‌گیری تعداد سلول‌های التهابی و استخراج پروتئین‌های میتسوگمین 53 و دیسفرلین از روش‌های رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین و وسترن بلات استفاده گردید. از آزمون تحلیل واریانس دو طرفه و تی-مستقل برای مقایسه میانگین‌ها با سطح معناداری 05/0≥p استفاده شد. تعداد سلول‌های التهابی، پروتیئن‌های میتسوگمین53 و دیسفرلین در زمان‌های نیم، 24، 48، 72 و 168 ساعت (یک هفته) بعد از فعالیت برونگرا در گروه فعالیت برونگرا به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود (001/0>p). افزایش سلول‌های التهابی آسیب عضلانی ناشی از فعالیت ورزشی را نشان می‌دهد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که افزایش سلول‌های التهابی، آسیب عضلانی ناشی از فعالیت ورزشی را نشان می-دهد. آسیب سارکولما باعث فعال شدن مکانیسم‌های ترمیم غشا می‌شود. افزایش پروتئین‌های میتسوگمین53 و دیسفرلین باعث افزایش ترمیم و ثبات سارکولما شده که متعاقب آن آسیب عضلانی و سلول‌های التهابی کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of eccentric exercise induced muscle damage at different times on Mitsogomin53 and Dysferlin levels in rat Soleus muscle

نویسندگان [English]

  • Tohid Hemmatzade Beddovli 1
  • Maryam Nourshahi 2
  • Raana Fayyaz Milani 2
  • Siavash Parvardeh 3
1 Department of Biological Sciences in Sport and Health, Faculty of Sports Sciences and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Department of Biological Sciences in Sport and Health, Faculty of Sports Sciences and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Department of Pharmacology, Faculty of medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences,Tehran,Iran
چکیده [English]

Eccentric contraction during exercise causes muscle and sarcolemma damage. Mitsogomin53 and Dysferlin are the major sarcolemma repair proteins. Therefore, the aim of the present study was to investigate the effect of eccentric exercise-induced muscle damage at different times on skeletal muscle Mitsogomin53 and Dysferlin. Fifty male Wistar rats, after familiarization with the environment and the treadmill were divided into five control groups and five eccentric exercise groups. Soleus muscle in sterile conditions disassociate half, 24, 48, 72 and 168 hours (one week) after eccentric exercise (90 min interval running with 16 meter/min and -16 degree slope). Hematoxylin-eosin and western blotting methods were used to measure the number of inflammatory cells and extract the proteins of Mitsogomin53 and Dysferlin. Two-way ANOVA and independent t-test were used to compare the means with the significance level of p≤0.05. The number of inflammatory cells, Mitsogomin53 and Dysferlin proteins at the half, 24, 48, 72 and 168 hours (one week) after eccentric exercise in the exercise group were significantly higher than the control group (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • EIMD
  • Dysferlin
  • inflammatory cells
  • Eccentric Exercise
  • Mitsogomin53