غوطه‌وری در آب سرد پس از فعالیت ورزشی آسیب‌زا، اوج بیان پروتئین HSP25 را به تعویق می‌اندازد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 استاد دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی

4 دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشیار دانشگاه تهران

5 استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

6 دانشجوی دکتری دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

چکیده

نشان داده شده است فعالیت ورزشی نامتعارف به آسیب میوفیبریلی منجر می‌شود. در سال‌های اخیر، غوطه‌وری در آب سرد (CWI) پس از جلسات تمرینی سنگین و مسابقات با هدف کاهش کوفتگی رواج یافته است. با وجود این، هیچ منطق علمی محکمی در تأیید اینکه آیا این روش واقعا بازیافت پس از فعالیت ورزشی را تسریع می‌کند، وجود ندارد. علاوه‌بر این، سؤال حیاتی این است که آیا ممکن است این روش در سازگاری‌های کوتاه‌مدت ناشی از جلسات ورزشی تداخل ایجادکند. هدف:HSP25  به‌عنوان یکی از پروتئین‌های استرسی -که نشان داده شده است نقش مهمی در فرایند بازشکل‌گیری دورۀ بازیافت پس از فعالیت ورزشی آسیب‌زا دارد- در این تحقیق بررسی شده است. هدف این تحقیق بررسی بیان پروتئین HSP25 پس از به‌کارگیری غوطه‌وری در آب سرد در پی فعالیت ورزشی آسیب‌زا، در زمان‌های مختلف دورۀ بازیافت بود. روش: 96 سرموش صحرایی نر ویستار (با وزن 10±290 گرم و سن 8 تا 9 هفته ) در گروه فعالیت ورزشی (Ex) و گروه غوطه‌وری در آب سرد پس از فعالیت ورزشی (Ex+CWI) قرار داده شدند. هر گروه به شش زیرگروه در زمان‌های مختلف قبل و پس از فعالیت ورزشی (قبل، 5/0، و 24، 48، 72، و 168 ساعت پس از فعالیت ورزشی) تقسیم شد. پروتکل فعالیت ورزشی شامل 45 دقیقه دویدن سراشیبی روی نوارگردان ( سرعت 20 متر بر دقیقه، شیب منفی 17 درجه) و پروتکل غوطه‌وری در آب سرد شامل 10 دقیقه غوطه‌وری در آب 10 درجۀ سانتی‌گراد بود. پروتئین HSP25 عضلۀ اسکلتی نعلی با روش ELISA، در زمان‌های مورد نظر سنجیده شد. آزمون آماری درون‌گروهی تحلیل واریانس بود. از آزمون تی مستقل نیز برای مقایسۀ بین گروه‌ها در زمان‌های مختلف استفاده شد. سطح معناداری آزمون 05/0 در نظر گرفته شد.
نتایج: مشاهده شد پروتئین HSP25 عضله در تمام زمان‌های مختلف مورد سنجش پس از فعالیت ورزشی- به‌غیر از زمان 168 ساعت -درحد معناداری افزایش داشت (P<0.05). با وجود این، افزایش بیان پروتئین HSP25 در گروه Ex، در وهلۀ زمانی 48 ساعت و در گروه Ex+CWI، در وهلۀ زمانی 72 ساعت به اوج رسید. نتیجه‌گیری: مهم‌ترین یافتۀ پژوهش آن است که CWIدر بیان پروتئین HSP25 عضلۀ اسکلتی تأخیر ایجاد می‌کند. این یافته ها غیرمستقیم نشان می‌دهند به‌کارگیری غوطه‌وری در آب سرد پس از فعالیت ورزشی می‌تواند میزان پاسخ عضلۀ اسکلتی به آسیب ناشی از فعالیت ورزشی را افزایش دهد و دوره‌های بازیافت را به تعویق اندازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cold Water Immersion after Damaging Exercise Delays the Peak Expression of HSP25 Protein

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Gaeini 1
  • Rana Fayaz Milani 2
  • Neda Khaledi 3
  • Mohammad Reza Kordi 4
  • Mehdi Hedayati 5
  • Golnoosh Sedgh Roohi 6
1 Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
5 Assistant Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
6 PhD Student of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

It is generally believed that unaccustomed exercise causes myofibrillar damage. In recent years, cold water immersion (CWI) following heavy training sessions and matches has been common aiming at reducing soreness. However, there is no strong scientific rationality if this method really accelerates recovery after exercise. In addition, there is a question that if it is possible for this method to interfere in short-term adaptations resulted from exercise. HSP25, as one of the stress proteins that has been shown to play an important role in the remodeling process of recovery after damaging exercise, was discussed in this study. The aim of this study was to investigate the expression of HSP25 protein following cold water immersion after damaging exercise in different recovery time courses. 96 male Wistar rats (weight 290±10 gr and age 8-9 weeks old) were divided into two groups of exercise (Ex) and exercise followed by cold water immersion (Ex+CWI). Each group was divided into 6 subgroups in different time courses before and after the exercise (before, 0.5, 24, 48, 72, and 168 hours after the exercise). The exercise protocol consisted of 45 minutes of running in a treadmill with incline (speed: 20 m/min. and incline: -17 degrees) and the cold water protocol consisted of 10 minutes of immersion in 10̊ water. The HSP25 protein of skeletal soleus was measured by ELISA method in different time courses. Analysis of variance was used to analyze the data within a group while independent t test was sued to compare the data among the groups in different time courses. The significance level was considered 0.05.  It was observed that the HSP25 protein increased significantly in all time courses except for 168 hours after the exercise (P<0.05). However, in Ex group, HSP25 level reached its peak level 48 hours after the exercise while the peak time course for Ex+CWI group was 72 hours after the exercise. The most important finding of this study was that CWI delayed the expression of HSP25 protein of skeletal muscle. These findings indirectly indicated that cold water immersion after exercise can increase the response of skeletal muscle to exercise-induced muscle damage and delay the recovery periods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CWI
  • Eccentric Contraction
  • HSP25
  • recovery