کلیدواژه‌ها = هماتوکریت
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر یک دوره فعالیت شدید استقامتی بر عوامل همورئولوژیکی ورزشکاران تیم ملی سه گانه

دوره 4، شماره 15، زمستان 1391، صفحه 63-75

10.22059/jsb.2013.29778

پروانه نظرعلی؛ سعیده سروری؛ اعظم رمضانخانی


2. تأثیر تمرینات استقامتی و مکمل آهن بر شاخص های آنمی و سیتوکروم C اکسیداز در عضلات اندام تحتانی موش های نر صحرایی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1389

محمدعلی سماواتی شریف؛ علی اصغر رواسی؛ باقر مینائی؛ ابراهیم جوادی؛ محمدرضا کردی


3. تأثیر رشته ورزشی بر واکنش متغیرهای همورئولوژیکی به‌دنبال فعالیت هوازی حاد

دوره 4، شماره 131، زمستان 1348، صفحه 85-105

ژاله پاشایی؛ سعید دباغ نیکوخصلت