نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

4 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

5 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شوشتر، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر مقایسه تأثیر دو نوع اجرای تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر برخی از عوامل انعقادی خون و فیبرینولیز در دختران جوان دارای اضافه‌وزن است.

روش پژوهش: 24 دختر با میانگین سن 18/1±75/25 سال به‌صورت تصادفی به سه گروه تمرینی HIIT1 (8=n)، گروه HIIT2 (8=n) و گروه کنترل (8=n) تقسیم شدند. گروه HIIT1 در هر جلسه چهار ست 30 ثانیه‌ای دویدن با شدت 19 الی 20 میزان درک فشار (RPE)- مقیاس بور‌گ و دو دقیقه استراحت بین ست‌ها و گروه HIIT2 چهار ست دویدن 60 ثانیه‌ای با همان شدت و چهار دقیقه استراحت بین ست‌ها را انجام ‌دادند، تمرین، چهار هفته و سه جلسه در هفته اجرا شد. 48 ساعت قبل و بعد از تمرین خون‌گیری به‌ عمل آمد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون آنالیز واریانس (ANOVA) مخلوط بین‌گروهی و درون‌گروهی در سطح معنی‌داری (05/0P<) استفاده شد.

یافته ها: نسبت P-LCR (048/0p=) و شاخص MPV (001/0p=) تنها در گروه HIIT1 تغییرات معنی‌دار داشت (05/0p<). فیبرینوژن پلاسمایی در دو گروه تجربی کاهش معنی‌داری داشت (05/0p<). تفاوت بین گروهی تنها بین گروه‌ HIIT1 و کنترل معنی‌دار بود (025/0=p). سطوح t-PAو PAI-1 در هر دو گروه تجربی به ترتیب افزایش و کاهش معنی‌داری نشان دادند (05/0p<). شاخص PPT فقط در گروه HIIT1 تغییر معناداری نشان داد (042/0p=).

نتیجه گیری: اجرای چهار هفته HIIT احتمالا موجب کاهش شاخص‌های انعقادی و بهبود فرایند فیبرینولیز می-شود. به نظر می‌رسد تمرین HIIT کوتاه‌مدت (30 ثانیه‌ای) با اقتصاد فعالیت بهتر و حجم کلی تمرین کمتر نسبت به HIIT میان‌مدت (60 ثانیه‌ای) فواید سودمندتری حاصل می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Compare the effects of two intense interval training (HIIT) protocol on some coagulation and fibrinolytic markers in young overweight and obese women

نویسندگان [English]

  • mohammadreza kordi 1
  • rasoul dokhtabdiyn 2
  • azizeh ahmadi 3
  • rahman soori 4
  • ameneh akovan 5

1 Department of Sport Biosciences, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Phd of physical education, Faculty of Physical Education, University of Tehran; iran.

3 , Phd of physical education, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran

4 Department of Sport Biosciences, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

5 Master of physical education, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Shushtar partside , Shushtar, Iran

چکیده [English]

Introduction: : The purpose of this study was to compare the effect of two types high intensity interval training (HIIT) on some coagulation and fibrinolysis markers in inactive young overweight and obese women.

Methods: 24 girls with mean age 25/75±1/18 y, randomly divided into three experimental group: HIIT1(n=8), HIIT2 (n=8) and control (n=8). group HIIT1 performed four sets of 30 seconds of running per session with an intensity of 19 to 20 the rate of perceived exertion (RPE) Borg scale and two minutes of rest between sets. HIIT2 group ran four sets of 60s with the same intensity and four minutes rest between sets, training protocol performed three times a week and four weeks. 48 hours before and after the exercise, blood samples were taken. Mixed analysis of variance (ANOVA) test was used to analyze the data at the significant level (P <0.05).

Results: Only in HIIT1 group P-LCR (P=0.048) and MPV (P=0.001) had significantly changes. Plasma fibrinogen in each the experimental groups significantly decreased (P<0.05), the difference between groups was significant only between HIIT1 and control groups (P=0.025). t-PA and PAI-1 levels in the two experimental groups showed a significant increase and decrease, respectively (p<0.05). PPT index showed a significant change only in HIIT1 group (p = 0.042).

Conclusion: performing four weeks of HIIT may reduce coagulation parameters and improve the fibrinolysis process. It seems that in short term HIIT (30s) with better economic activity and lower total volume than midterm HIIT (60 s) is obtained usefulness benefits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mean platelet volume (MPV)
  • plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1)
  • prothrombin time (PT) platelet distribution range (PDW)
  • relative thromboplastin time (PTT)
  • tissue plasminogen activator (t-PA) the ratio of large cells to platelets (P-LCR)