تأثیر چهار هفته تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون بر عوامل هورمونی آنابولیک، نیتریک اکساید و لاکتات مردان سنگ‌نورد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

تمرینات مقاومتی جزء مهم برنامة تمرینی در بیشتر ورزش‌ها از جمله سنگ‌نوردی است. این تمرینات از طریق افزایش قدرت و استقامت عضله نقش مهمی را در بهبود عملکرد ورزشی بر عهده دارد. لذا، هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر چهار هفته تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون بر عوامل هورمونی آنابولیک، نیتریک اکساید و لاکتات مردان سنگ‌نورد بود. در این مطالعه نیمه‌تجربی، بصورت هدفمند 20 سنگ‌نورد مرد نخبه با میانگین سنی 42/1±3/23 سال و درصد چربی 25/2±1/13درصد و حداقل 2 سال سابقه تمرینی با تخصیص تصادفی در دو گروه تمرین با BFR و تمرین بدون BFR قرار گرفتند. برنامه تمرین مقاومتی سه جلسه در هفته به مدت 4 هفته و هر جلسه 80 دقیقه با شدت تمرین30 درصد حداکثر قدرت بیشینه با یا بدون BFR بود. چهار مرحله خونگیری حالت پایه، پس از قرارداد ورزشی، پس از 4 هفته تمرین و قبل از قرارداد ورزشی، بلافاصله پس از قرارداد سنگ‌نوردی جهت تعیین سطوح سرمی IGF-1، NO، هورمون رشد و لاکتات خون اخذ شد. در نهایت، داده‌های حاصله با آزمون آزمون‌تی مستقل و همبسته در سطح معنی‌داری کمتر از 05/0 تجزیه و تحلیل شدند. در مرحله پیش آزمون، افزایش غلظت IGF-1، NO، هورمون رشد و لاکتات در گروه BFR بیشتر از NBFR بود (05/0>P). علاوه بر این، افزایش مقادیر استراحتی NO تنها در گروه BFR معنی‌داری بود(05/0>P) اما مقادیر استراحتی IGF-1، GH و لاکتات خون در گروه NBFR تغییر معنی‌داری نداشت(05/0<P). همچنین، پاسخ ورزشی IGF-1، NO و GH صرفاً در گروه BFR به طور معنی‌داری افزایش یافت (05/0>P).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of 4 weeks resistance training with and without blood flow restriction on GH, IGF-1, NO and Lactate in male rock climbers

نویسندگان [English]

 • javad vakili 1
 • ramin amirssan 1
 • Parvaneh Sanei 2
1 Associated professor, Faculty of physical education and sport sciences. Tabriz University, Tabriz, Iran
2 PhD student of Exercise Physiology, Faculty of physical education and sport sciences. Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Angiogenesis and increased capillary density of skeletal muscle is one of the potential physiological changes during the flow restriction exercise (BFR). Therefore, the aim of this research was to evaluate the Effects of 4 weeks resistance training with and without blood flow restriction on GH, IGF-1, NO and Lactate in male rock climbers. In this semi-experimental study, 20 elite climbers (aged 23±1.43 years; body fat percent 13.1±2.25%; 2 years athletic training history) in a randomized and double-blind design were divided in two equal rock climbing with blood flow restriction (BFR) or rock climbing without blood flow restriction (NBFR) groups Resistance training program was three sessions per week for 4 weeks and each session was 80 minutes with a training intensity of 30% of maximum strength and six movements. Blood samples were obtained in the 4 phases: before and 24 hours after rock climbing protocols in per and post-test. Vascular endothelial growth factor and Growth Hormone were analyzed. Finally, Data were analyzed independent and independent T test. The significance level was set at p<0.05. In the pretest, the increase in concentrations of IGF-1, NO, growth hormone and lactate in the BFR group was greater than NBFR (P <0.05). In addition, the increase in resting NO values was significant only in the BFR group (P <0.05) but the change in resting levels of IGF-1, GH and blood lactate was not significant in the NBFR group (P <0.05). Also, the exercise induced response of IGF-1, NO and GH increased significantly in the .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blood flow restriction
 • rock climbing
 • vascular endothelial growth factor
 • growth hormone
دوره 14، شماره 1
اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 16 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 20 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 05 شهریور 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 21 شهریور 1400