تاثیر حاد مصرف مکمل HMB-FA و فعالیت ورزشی بر برخی از عوامل موثر در هایپرتروفی و آسیب عضلانی در مردان غیر فعال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشیار پژوهشکدة علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

5 دانشیار، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با توجه به تاثیرگذاری مکمل HMB بر عملکرد ورزشی، تمایل به مصرف آن جهت کسب کارایی بیش تر افزایش یافته است بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر6 روز مصرف مکمل HMB-FA بر فاکتورهای موثر در هایپرتروفی و ریکاوری در مردان غیر فعال بود. 20 مرد غیرفعال با شاخص توده بدنی (1±21.5 کیلوگرم بر متر مربع) و سن( 4±25.1سال) به دو گروه ورزش + دارونما و ورزش + مکمل تقسیم شدند. آزمودنی‌ها 6 روز قبل از شروع ورزش مقاومتی به مصرف مکمل HMB-FA پرداختند. نمونه بیوپسی عضلانی بلافاصله قبل و 10دقیقه بعد از ورزش مقاومتی و نمونه خونی قبل و بلافاصله و 48 ساعت بعد از ورزش از آزمودنی ها گرفته شد. نتایج آزمون تی تست مستقل نشان داد افزایش معنی‌داری (0.001=p) بین سطوح سرمی تستوسترون قبل و بلافاصله بعد از ورزش در گروه ورزش + دارونما در مقایسه با ورزش + مکمل وجود داشت. همچنین افزایش معنی‌داری (0.001=p) در مقادیر P70S6K ، و کاهش معنی داری (0.001=p) در سطوح سرمی کراتین کیناز(CK) و لاکتات دهیدروژناز (LDH) بین گروه‌ ورزش + مکمل با گروه ورزش + دارونما مشاهده شد. بنابراین مصرف حاد مکمل HMB پیش از ورزش مقاومتی موجب افزایش مقادیر P70S6K به‌عنوان شاخص هایپرتروفی و کاهش CK و لاکتات LDH به عنوان شاخص آسیب عضلانی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Acute Effect of HMB-FA Supplement and Sport Activity on Some Factors that Influence Hypertrophy and Muscle Damage in Inactive Men

نویسندگان [English]

  • SEYED MOSTAFA mozafar MOUSAVI 1
  • Maryam Nourshahi 2
  • R Ghara khanlou 3
  • mehdi hedayati 4
  • ali akbarnejad 5
1 Exercise Physiology, Faculty of Physical Education, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Exercise Physiology, Department of Sport Physiology, Faculty of Physical Education, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 department of Sport Physiology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 shahid beheshti university, tehran, iran
5 Associate Professor of Exercise Physiology, Department of Sport Physiology, Faculty of Physical Education, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Considering the impact of HMB supplement on sport performance, the tendency to consume it in order to achieve more efficiency has increased. Accordingly, the present study investigates the impact of a 6-day consumption of HMB-FA supplement on factors that influence hypertrophy and recovery in inactive men. 20 inactive men with a body mass index of 21.5±1 kg/m2 and age of 25.1±4 years were classified into the following two groups: sport with placebo and sport with supplement. The subjects started to consume HMB-FA supplement 6 days before resistance exercises. The muscle biopsy samples were taken from the subjects immediately before and 10 minutes after resistance exercise. Similarly, blood samples were taken immediately before and after as well as 48 after the exercise. The Results of independent t-test indicated that there is a significant increase (p =0.001) between serum levels of testosterone before and immediately after exercise in sport with placebo group in comparison with sport with supplement group. In addition, there is a significant increase (p =0.001) in P70S6K values and a significant decrease (p =0.001) in serum levels of creatine kinase (CK) and lactate dehydrogenase (LDH) between sport with supplement group and sport with placebo. Therefore, acute consumption of HMB supplement before resistance exercise can increase P70S6K values as the index of hypertrophy. By the same token, it decreases CK and LDH as the indices of muscle damage

کلیدواژه‌ها [English]

  • Testosterone
  • Lactate Dehydrogenase
  • Creatine Kinase
  • Muscle Biopsy
  • P70S6K