تاثیر غوطه وری در آب سرد و تکرار فعالیت سرعتی بر شاخص های آنتی اکسیدانی در مردان تمرین کرده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دکترا

چکیده

مطالعه حاضر بررسی میزان تغییرات شاخص های آنتی اکسیدانی سوپراکساید دیسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT)، گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) و هیدروژن پراکساید ( H2O2)، پس از فعالیت سرعتی تکراری و سپس غوطه وری در آب سرد (CWI) بود. به این منظور 20ورزشکار تمرین کرده، با میانگین حداکثر اکسیژن مصرفی 9/2 ±9/52 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در دقیقه، میانگین سن 2/2±9/21 سال، قد 4/5±2/174 سانتی‌متر و وزن 4/4±68 کیلوگرم برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند. پس از انجام فعالیت سرعتی تکراری،10نفر از آزمودنی ها داخل آب سرد با دمای 14 درجه سانتی گراد و 10نفر دیگر در دمای اتاق به شکل غیر فعال روی صندلی نشستند. خونگیری قبل و پس از انجام فعالیت سرعتی و همچنین پس از ریکاوری در آب سرد یا استراحت فعال و پس از 24 ساعت انجام شد. نتایج نشان داد 24 ساعت پس از فعالیت سرعتی تکراری، عوامل آنزیمی SOD، CAT و GPX به حالت اولیه خود بازگشتند، ولی تفاوت معناداری بین گروه آب سرد و گروه کنترل وجود نداشت. اگرچه میزان تغییرات عوامل آنزیمی آنتی اکسیدانی پس از فعالیت ورزشی سرعتی تکراری شدید بالا بود، ولی غوطه وری در آب سرد هیچ تاثیری بر بازگشت به حالت اولیه این عوامل نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of cold water immersion and repeated sprint activities on antioxidant factors in trained men

نویسندگان [English]

  • Sara Farajnia 1
  • mohammadreza kordi 2
  • fatemeh shabkhiz 3
1 student
2 UT
چکیده [English]

The purpose of this study was to measure the changes in superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) glutathione peroxidase (GPX) and Hydrogen peroxide (H2O2), after repeated-sprint activity (RSA) and subsequent cold water immersion (CWI). Twenty trained athletes with maximal oxygen uptake (VO2max) 52.9±2.9 ml.kg-1.min-1, age 21.9±2.2 yrs, height 174.2±5.4 cm, and weight 68±4.4 kg were assigned to take part in this study. After performing repeated-sprint activity, 10 participants immersed in cold water (14°c) and 10 participants passively sat on a chair at room temperature. Blood sampling was performed before and after RSA, after CWI or passive rest and after 24 h. The results showed that antioxidant levels returned to baseline levels after 24 h, nevertheless; there was no significant difference between CWI and Control groups. In conclusion, although the levels of enzymatic antioxidants were significantly higher after RSA, CWI did not have any effect on returning to baseline levels after 24h.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant
  • enzyme
  • Repeated sprint
  • recovery