تاثیر حاد تمرین تناوبی باشدت بالا (HIIT) بر بیان ژن‌های FNDC5 و PGC-1α در رت‌های نر دیابتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

4 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده
تغییر فنوتیپ بافت چربی بر اثر تمرین تئوری جدیدی است که احتمالا در نتیجه‌ی بیان ژن FNDC5 عضلانی ایجاد می‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر حاد تمرین تناوبی با شدت بالا(HIIT) بر بیان ژن‌های FNDC5 و PGC-1α رت‌های نر دیابتی است. در این مطالعه 18 سر رت نر دیابتی(12 هفته سن و با وزن 220-240 گرم) به 3 گروه تقسیم شدند: تمرین تناوبی با شدت بالا بلافاصله(HIIT0)(6سر)، تمرین تناوبی با شدت بالا 2 ساعت بعد(HIIT2)(6سر) و کنترل(C)(5سر). هر دو گروه HIIT با سرعت vo2max90-95% در12 تناوب 1 دقیقه‌ ای با فواصل استراحتی 1 دقیقه‌ای به فعالیت روی نوارگردان پرداختند. برای بررسی بیان نسبی mRNA ژن‌های FNDC5 و PGC-1α بافت عضلانی از روش Real time PCR استفاده شد. از آزمون ANOVA و تست تعقیبی توکی برای تحلیل داده‌ها استفاده و سطح معنی‌داری 05/0 در نظر گرفته‌ شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که بین گروه‌های تحقیق در بیان ژن‌های FNDC5 و PGC-1α تفاوت معنی‌داری وجود دارد(01/0P≤). نتایج آزمون توکی نشان داد، بیان ژن‌های FNDC5 و PGC-1α در هر 2 گروه تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT0-HIIT2) نسبت به گروه کنترل افزایش معنی‌داری داشتند(01/0P≤).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The acute effects of high intensity interval training (HIIIT) on PGC-1α and FNDC5 genes expression in diabetic rats

نویسنده [English]

  • mousa khalafi 1
چکیده [English]

Change in adipose tissue phenotype caused by exercise training is new theory that as result of muscle FNDC5 gene expression. The aim of the present study is to investigate the acute effects of high intensity interval training (HIIT( on PGC-1α and FNDC5 genes expression of diabetic rats. In this study, 18 diabetic wistar rats(12 week- age, 220-240 gr- weight) were assigned to three groups: high intensity interval training Immediately (HIIE0)(n=6), high intensity interval training 2hours later (HIIE2)(n=6) and control(C)(n=5). Both HIIT groups activated on the treadmill with 90-95% vo2max in the 12 interval-one minute period and 1 minute rest intervals. Real time PCR method was used for the relative expression of mRNA FNDC5 and PGC-1α. One-way ANOVA and Tukey Post hoc test has used to data analysis, the level of significance has been consider at 0/05. Data Analysis showed significant differences Research groups in expression of mRNA FNDC5 and PGC-1α (p≤0/01.) Tukey test showed, FNDC5 and PGC-1α gene expression In the 2 groups high intensity interval training(HIIT0-HIIT2) compared to the control group significantly increased (p≤0/01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • high intensity interval training (HIIIT)
  • FNDC5 gene expression
  • PGC-1α gene expression
  • diabetic rats