مطالعه سازگاری VEGF و اندوستاتین با 8 هفته تمرین ورزشی مقاومتی در موش های دیابتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

چکیده

هدف: در افراد دیابتی که به فعالیت ورزشی می پردازند عوامل بازدارنده آنژیوژنز کنترل وعوامل پیش برنده آن تقویت می شود لذا هدف از این پژوهش مطالعه سازگاری VEGF و اندوستاتین با 8 هفته تمرین ورزشی مقاومتی در موش های دیابتی بود.
روش شناسی: 24 سر رت نر ویستار به دو گروه کنترل و تمرین تقسیم شدند. پروتکل تمرینی شامل یک نوبت 10 تکراری بالا رفتن از نردبان همراه با وزنه متصل به قاعده دم (با توجه به حداکثر ظرفیت حمل وزنه ) به مدت 8 هفته، سه جلسه در هفته بود. 48 ساعت پس از آخرین جلسه، رت‌ها بی‌هوش شده و خون گیری از قلب انجام شد، سپس، سرم رت ها برای سنجش شاخص‌هایVEGF و ESاستفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم‌افزار 16SPSS انجام شد. سطح معناداری 05/0>α در نظر گرفته شد.
نتایج و یافته ها: نتایج آزمون t مستقل نشان داد،پروتکل تمرینی باعث افزایش معنادار VEGF( 776/0P =) سرم رت های نر دیابتی نشده است،ولی باعث کاهش معنادار ES سرم رت های نر دیابتی شده است (017/0 =p).
نتیجه‌گیری: تمرینات مقاومتی احتمالا با کاهش اندوستاتین موجب افزایش آنژیوژنز در رت های دیابتی می شود و برای افراد دیابتی سودمند می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of eight-week of Incremental Resistance Training on stimulatory and inhibitory factors of angiogenesis in Diabetic rats

چکیده [English]

Objective: On those people who are suffering diabetic and doing physical activity, Angiogenesis inhibitory factor is controlled and angiogenesis stimulatory factor is intensified. This study is aimed to investigate the effect of eight-week Incremental Resistance training on stimulatory and inhibitory factors of angiogenesis in Diabetic rats.
Methodology: Twenty-four diabetic male Vistar rats are divided into two groups of Control and Training. Resistance training protocol includes one set of 10 times per day climbing the ladder suffering a weight connected to each rat's tail for 3 days a week and for 8 weeks. After 48 hour of the last training session, blood samples were taken from rat's hearts and VEGF, ES were determined regarding to serum sample taken. Analytical statistics examined with the use of SPSS16
software and considering α< 0.05.
Results: This study of 8 week Resistance Training resulted no significant increase on VEGF (P= 0.776) and significant decrease on ES (p=0.017) in diabetic rats serum.
Conclusion: Despite resistance training that appears to improve glucose levels in diabetic rats, it has no positive effect on the stimulation factors of angiogenesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • angiogenesis
  • vascular endothelial growth factor
  • endostatin
  • resistance training