تاثیر فعالیت متناوب با شدت بالا در شرایط هایپوکسی نورموباریک و نورموکسی بر پاسخ فاکتور رشد اِندوتلیال عروقی سرم در مردان غیر فعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشجوی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

آنژیوژنز یا رگ زایی به فرآیند بیولوژیکی جوانه زدن رگ‌های جدید از رگ‌های موجود در بافت اطلاق می‌شود. پدیده آنژیوژنز برای اندام زایی و تکثیر و تمایز سلولی در طی دوران جنینی ضروری است. در انسان‌ها و حیوانات بالغ نیز این پدیده مشاهده شده است که می‌توان آن را به دو شکل فیزیولوژیکی و پاتوفیزیولوژیکی طبقه بندی کرد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر فعالیت متناوب با شدت بالا (HIE) در شرایط هایپوکسی و نورموکسی بر پاسخ VEGF سرم مردان غیر فعال است. به این منظور 9 مرد جوان غیر فعال (سن 5±50/24 سال و قد 6/4±22/174سانتی متر، وزن 5/4±75/70 کیلوگرم؛ حداکثر بازده کاری (Wmax) در شرایط هایپوکسی 04/29±185 و در شرایط نورموکسی8/31±0/200) به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. آزمودنی‌ها پروتکل فعالیت متناوب با شدت بالا را در شرایط هایپوکسی نورموباریک (3/15 تا 5/15 درصد اکسیژن تقریباً برابر ارتفاع 2500 متر) و همین پروتکل را در شرایط نورموکسی در دو هفته مجزا اجرا کردند. نمونه های خونی قبل، بلافاصله و 2 ساعت بعد از فعالیت گرفته شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری‌های مکرر نشان داد که بین شرایط محیطی مختلف (هایپوکسی و نورموکسی)، در میزان اثر گذاری بر سطوح VEGF سرمی مردان غیر فعال اختلاف معنادار وجود ندارد(452/0P=). مداخلات تمرینی و مطالعات بسیاری برای مشخص شدن مویرگ زایی در بدن نیاز است. اگرچه سطوح بالای VEGF بعد از فعالیت متناوب با شدت بالا ممکن است منجر به افزایش آنژیوژنز و مویرگ زایی شود. به هر حال مطالعات آینده برای مشخص شدن محرک‌ها و مکانیسم‌هایی که برای رشد عروق جدید در تمرینات با شدت بالا که گزارش شده نیازمند است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of high intensity intermittent exercise (HIE) in Hypoxia and normoxia on response of Vascular Endothelial Growth Factor in non-athletic men

نویسندگان [English]

  • yaghob mehrialvar 1
  • Ali Asghar Ravasi 2
  • sajad ahmadi zad 3
  • sajjad hasanvand 4
چکیده [English]

Angiogenesis is defined as biological process of sprouting new vessels from existing vessels in tissue. Angiogenesis process is essential for Organogenesis, cell proliferation and differentiation in embryonic. This process has also been observed in adult humans and animals, which can be classified in two forms of physiological and pathophysiologic. The purpose of present research was to investigate the effect of high-intensity interval exercise (HIE) in hypoxia and normoxia conduction on response of serum VEGF in inactive men. To this end, nine inactive young men (age 24.50±5 years, height 174.22±4/6 cm, weight 70.75±4.5 kg and maximum word output (W max) in hypoxia conduction 185±29/04 and normoxia 200.00±31/8) were selected as subjects. Subjects performed protocol of high-intensity exercise in normobaric normoxia conduction (%15/3-15/5 O2 altitude of approximately 2500 m) and hypoxia in two separate weeks. Blood samples was taken immediately before and 2 hours after exercise. The ANOVA technique with repeated measures was used to analyze the data(P=0/452). Training interventions and a lot study are needed to determine angiogenesis in human body. Although high levels of VEGF after high-intensity exercise may be leading to increased angiogenesis. However, future studies are needed to determine the drivers and mechanisms that have been reported for new vascular growth in high-intensity exercise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vascular endothelial growth factor
  • high-intensity intermittent exercise
  • hypoxia
  • angiogenesis