اثر شش هفته تمرین تنفسی بر کربوکسی هموگلوبین، لاکتات، تعداد و حجم متوسط پلاکتی و برخی متغیرهای همودینامیکی مردان سیگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 استادیار فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

3 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

مصرف سیگار منجر به بیماری و ناتوانی و مرگ و میر زودرس می گردد، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر شش هفته تمرین تنفسی بر کربوکسی هموگلوبین (COHb)، حجم متوسط پلاکتی (MPV)، تعداد پلاکت (PLT)، لاکتات و سطح اشباع اکسیژن (SpO2)، و برخی پارامترهای همودینامیکی از قبیل ضربان قلب و فشارخون و VO2max افراد سیگاری انجام گرفت.

در تحقیق نیمه تجربی حاضر 20 مرد سیگاری به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تمرین (10=n) و کنترل(10=n) تقسیم شدند. تمرین تنفسی به مدت شش هفته، 5 جلسه در هفته، دو بار در روز انجام گرفت. برای تجزیه وتحلیل آماری داده ها از آزمون آنکوا جهت بررسی تفاوت بین گروهی استفاده شد (05/0>p). نتایج نشان داد که شش هفته مداخله تمرین تنفسی موجب کاهش معنادار COHb (001/0=P)، MPV (001/0=P)، PLT (001/0>P)، فشارخون سیستولی (008/0=P) و دیاستولی (03/0=P) و ضربان قلب (001/0>P) و افزایش معنادار SpO2 (001/0>P) در گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل شد . تفاوت معناداری در شاخص توده بدنی، حداکثر اکسیژن مصرفی و سطح لاکتات خون بین دو گروه مشاهده نشد(05/0<P). براساس نتایج، اجرای تمرین تنفسی توسط افراد سیگاری با توجه به نتایج مطلوب می تواند در حفظ و ارتقای سلامتی آنها و کاهش عوارض ناشی از مصرف سیگار مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of six weeks of breathing exercise training on carboxyhemoglobin, lactate, platelet count and mean platelet volume and some hemodynamic variables in men smokers

نویسندگان [English]

 • Rahim Noruzian 1
 • Azam Zarneshan 2
 • Karim Azali Alamdari 3
1 Department of Sport Physiology, Faculty of Education and Psychology, Azerbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor in Sport Physiology, Faculty of Education and Psychology, Azerbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
3 Associate Professor in Exercise Physiology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Smoking leads to disease and disability as well as early death. The current study was aimed to investigate the effect of six weeks of breathing training on carboxyhemoglobin (COHb), mean platelet volume (MPV), platelet count (PLT), lactate and oxygen saturation (SaO2), and some hemodynamic parameters such as heart rate and blood pressure as well as vo2max of smokers.

In the quasi-experimental study, 20 middle-aged male smokers were selected by targeted sampling and randomly divided into exercise (n=10) and control (n=10) groups. Respiratory exercise was performed twice a day for six weeks, 5 sessions per week. For statistical analysis of the data, ANKOVA test was used to examine the differences between groups (P<0.05). The results of the present study showed that six weeks of breathing training intervention significantly reduced COHb (P=0.001), MPV (P=0.001), PLT (P<0.001), systolic (P=0.008) and diastolic blood pressure (P=0.03) and heart rate (P>0.001) and significantly increased SpO2 (P<0.001) in the experimental group compared with the control group. There was no significant difference in BMI, VO2max and blood lactate levels between the two groups. According to the results, performing breathing exercise by smokers according to the desired results can be useful in maintaining and promoting their health and reducing the side effects of smoking.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Breathing exercise
 • COHb
 • Hemodynamics
 • lactate
 • MPV
 • VO2max
 • smokers
دوره 14، شماره 1
اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 01 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 02 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 21 دی 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 02 بهمن 1400