مقایسه اثر حاد انقباض‏های ارادی در شدت‏ها و زمان‏های متفاوت بر توان انفجاری، سرعت و چابکی در بازیکنان فوتبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات کرمان، ایران

2 استادیار دانشکد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران.

چکیده

هدف این تحقیق مقایسه اثر حاد انقباض‏های ارادی (PAP) در شدت‏ها و زمان‏های متفاوت بر توان انفجاری، سرعت و چابکی در بازیکنان فوتبال می‏باشد. تعداد 13 نفر در این تحقیق با میانگین سنی 63/0±7/17 سال، وزن 9/6 ± 9/57 کیلوگرم، قد 4/5±9/167 سانتی‏متر و شاخص توده بدنی 3/2± 5/20 کیلوگرم بر متر‏ مربع به‏ عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند. بعداز اینکه 1RM آزمودنی‏ها با حرکت نیم اسکات به دست آمد برای هر یک از متغیرهای توان انفجاری، سرعت و چابکی در طی هفت جلسه بصورت تصادفی پروتکل‏های گرم کردن بدون بار، اجرای نیم اسکات %45، %65، %85 1RMبعداز 4 دقیقه و اجرای نیم اسکات %45، %65، %85 1RMبعداز 15 دقیقه برگزار و آزمون‏های دوی سرعت 35 متر، پرش عمودی سارجنت و چابکی ایلی نویز گرفته شد داده‏ها با استفاده از آزمون آنالیز و واریانس با اندازه گیری‏های مکرر (ANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد در اثر حاد تقویت پس از فعالیت با 05/0P≤ بین توان انفجاری بازیکنان با شدت‏های متفاوت بعداز4 دقیقه اختلاف معناداری وجود ندارد اما پس از 15 دقیقه در شدت‏های 65%و 85% با 046/0=p و 021/0=p اختلاف معناداری نسبت به پروتکل گرم کردن وجود دارد. بین سرعت بازیکنان در تقویت پس از فعالیت بعداز4 دقیقه در شدت 65% با 02/0=p و بعداز 15 دقیقه در شدت‏های 65% و 85% با 027/0=p و 025/0=p تفاوت معناداری نسبت به پروتکل گرم کردن وجود دارد. بین چابکی بازیکنان در تقویت پس از فعالیت بعداز 4 دقیقه در شدت‏های 65% و 85% و بعداز 15 دقیقه در شدت 65% اختلاف معناداری بین شدت‏ها وجود دارد به طور کلی زمان در اثر حاد تقویت پس از فعالیت (انقباض‏های ارادی) به‏خصوص بعداز 15 دقیقه، نقش موثرتری در بهبود فعالیت‏های توانی و سرعتی ورزشکاران در شدت‏های متوسط و بیشینه و چابکی با شدت متوسط دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the acute effects of voluntary contractions at intensities and different times on explosive power,sprint and agility among football players

نویسندگان [English]

  • sadegh jafarimoghadam 1
  • mohsen aminai 2
  • Hamid Marefati 2
1 MSc Exercise Physiology, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Kerman. Iran.
2 Assistant Professor Faculty of physical education and sport sciences. Shahid Bahonar University of Kerman, Iran.
چکیده [English]

This research is aimed to compare of the acute effects of voluntary contractions (PAP) at different intensities and times on explosive power, sprint and agility among football players. In this study, thirteen subjects with a mean age of 17/7 ± 0/63 years, height 167/9 ± 5/4 cm, weight 57/9 ± 6/9 kg and BMI 20/5 ± 2/3kg/m were selected as available samples. After obtaining the subjects 1RM with half squat movement. The protocols of warm-up without load, the half-squat %45, %65, %85 1RM after 4 minutes and the half-squat %45, %65, %85 1RM after 15 minutes were randomly held for each of variables of explosive power, sprint and agility during seven-session sampling, and Tests, 35 meters sprinting, sargent vertical jump and agility illinois were taken. Data were analyzed using analysis of variance with repeated measure (ANOVA). The results showed in the PAP acute effect with P≤ 0.05 there is no significant difference between explosive power players with varying intensities after 4 minutes but there is significant difference after 15 minutes in the intensities of 65% and 85% with p=0/046 and p=0/021 compared to warm-up protocol. Between the sprint of players in PAP effects there is a significant difference after 4 minutes of 65% with p=0/02 and after 15 minutes in the intensities of 65% and 85% with p=0/027 and p=0/025 compared to warm-up protocol. Between the agility of players in PAP after 4 minute at intensities of 65% and 85% and after 15 minute of 65% there was significant difference between the intensities. Generally, in postactivation potentiation (Voluntary contractions) acute effect especially after the 15-minute the time plays has more effective role in improving the sprint and power activities of athletes at moderate intensities and peak intensity and agility with moderate intensity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • postactivation potentiation
  • sprint
  • agility
  • voluntary contractions
  • explosive power