دوره و شماره: دوره 1، شماره 16، بهار 1392، صفحه 1-150 (16) 
3. مقایسة اثر یک جلسه فعالیت شناکردن و دویدن وامانده ساز بر اشتها و کالری دریافتی در دختران سالم

صفحه 35-48

زهره داورزنی؛ محمدرضا حامدی نیا؛ سید علیرضا حسینی کاخک؛ میترا خادم الشریعه