نویسنده = چزانی شراهی، اسدالله
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ اثر دو روش تمرین مقاومتی بر ضخامت عضلۀ سه‌سر بازو و ارتباط آن با قدرت حداکثر در ورزشکاران مبتدی پرورش‌اندام

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 207-219

سلمان نظامی؛ محمد علی سمواتی شریف؛ اسدالله چزانی شراهی