اثرهشت هفته تمرین مقاومتی دایره ای بر اینترلوکین-1 بتا، فاکتور نکروز تومور آلفا و فشارخون در زنان چاق مبتلا به پیش- پرفشار خونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، فیزیولوژی ورزش،دانشکده تربیت بدنی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، واحد کنگاور، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات 8 هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای بر برخی سایتوکاین‌های التهابی ،فشار خون و مقاومت به انسولین در زنان چاق مبتلا به پیش - پرفشار خونی انجام شد. به این منظور 24 زن چاق مبتلا به پیش-پرفشار خونی (با میانگین سن 43/4±73/44سال، شاخص توده بدن 8/3±39/32 کیلوگرم بر مجذور متر ، سطح فشار خون سیستولی 61/0±21/13 و دیاستولی 33/0±65/8 میلی-متر جیوه) به روش در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه تمرینCRT (12نفر) و کنترل (12نفر) تقسیم شدند. مداخله شامل 8 هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای، با تواتر 3 جلسه در هفته و هر جلسه 50 تا 60 دقیقه بود. حرکات مقاومتی با شدت 40درصد 1RM برای حرکات بالاتنه و 60درصد 1RM برای حرکات پایین تنه اجرا شد. اندازه‌گیری‌ها و نمونه‌گیری خونی قبل و بعد از 8 هفته تمرین انجام شد داده‌ها توسط آزمون-های شاپیروویلک و آزمون تحلیل واریانس با طرح 2×2 در سطح معناداری 05/0˂p تحلیل شدند. نتایج نشان داد که هشت هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای بر درصد چربی بدن (007/0=p)، نسبت کمر به لگن (017/0=p)، فشار خون سیستولی (000/0<p)، دیاستولی (016/0=p)، و مقاومت به انسولین(043/0=p)، اثر معناداری داشته ولی در سایتوکاین‌های التهابی IL-1β و TNF-α معنادار نبوده‌است (05/0 ≤ p). علت می‌تواند در نوع تمرین انتخابی باشد. تمرینات بسته به شدت، تواتر و طول دوره می‌توانند به میزان متفاوتی بر سطوح سایتوکاین‌های التهابی تأثیر بگذارند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of eight weeks of circuit resistance training on Interleukin-1β, TNF-α and blood pressure in pre-hypertensive obese women.

نویسندگان [English]

 • Hengameh Moradian 1
 • Sedigheh Hossein pour delavar 2
 • Ali Zabet 3
1 PhD student of Exercise Physiology, Faculty of physical education, Kermanshah branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Assistant professor, Exercise Physiology, Faculty of physical education, Kermanshah branch, Islamic Azad university, Kermanshah, Iran
3 Assistant professor, Exercise Physiology, Faculty of physical education, Kangavar branch, Islamic Azad university, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effects of eight weeks circuit resistance training on some cytokines, blood pressure and insulin resistance in pre-hypertensive obese women. For this purpose, 24 pre-hypertensive obese women (age 44.73±4.43 years, body max index 32.39±3.8kg/m2, systolic blood pressure levels 13.21±0.61 and diastolic 8.65±0.33 mmHg), were selected and randomly divided into CRT (n=12) and Control group (n=12). The intervention consisted of 8 weeks circuit resistance training, with a frequency of 3 sessions per week, and each session lasted 50 to 60 minutes . Resistance movements with an intensity of 40% 1RM were performed for upper body movements and 60% 1RM for lower body movements. Measurements and blood sampling were performed before and after 8 weeks of training. Data were analyzed using analysis variance (2*2) at the significance level of p˂0.05. The results showed that 8 weeks of CRT have significant effects on body fat percent (p=0.007), WHR (p=0.017), systolic (p=<0.000) and diastolic (p=0.016) pressure and insulin resistance (p=0.043). But there were no significant effects in cytokines (p>0.05). The cause can be in type of exercise selected.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Circuit Resistance Training
 • Interleukin-1 beta
 • pre-hypertension
 • Obesity
 • tumor necrosis factor alpha
دوره 14، شماره 1
اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 07 شهریور 1400
 • تاریخ بازنگری: 23 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 30 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 14 اسفند 1400