نویسنده = محمد علی سماواتی شریف
تعداد مقالات: 6
5. اثر تعاملی تمرین مقاومتی و مکمل کراتین بر قدرت فلکشن عضلۀ دوسر بازوی دانشجویان دختر

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 175-189

10.22059/jsb.2014.50861

معصومه سیف؛ محمد علی سمواتی شریف؛ علیرضا خادمی


6. تأثیر تمرینات استقامتی و مکمل آهن بر شاخص های آنمی و سیتوکروم C اکسیداز در عضلات اندام تحتانی موش های نر صحرایی

دوره 2، شماره 7، دی 1389

محمدعلی سماواتی شریف؛ علی اصغر رواسی؛ باقر مینائی؛ ابراهیم جوادی؛ محمدرضا کردی